Degé Kangyur volume 45, F.59.b

ལེགས་པར་བཞུད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​རྟིང་པ་ཡངས་ཤིང་མདོག་སྣུམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​རྟིང་པ་ཡངས་ཤིང་ལེགས་པར་གྲུབ་ལ་མཁྲང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རྟིང་པ་ཡངས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཞབས་ལོང་བུའི་ཚིགས་མི་མངོན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཞབས་ལོང་བུའི་ཚིགས་མི་མངོན་ཞིང་ཤིན་ཏུ་མཁྲེགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །ཞབས་ལོང་བུའི་ཚིགས་མི་མངོན་པ་ཆུ་དང་ལྡན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​ཞབས་ལོང་བུའི་ཚིགས་མི་མངོན་ཞིང་འཇམ་ལ་མདངས་དང་ལྡན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​ཞབས་ལོང་བུའི་ཚིགས་མི་མངོན་ཞིང་མཐོན་དམན་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​ཞབས་ལོང་བུའི་ཚིགས་མི་མངོན་ཞིང་ཡངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​ཞབས་ལོང་བུའི་ཚིགས་མི་མངོན་ཞིང་སྤ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཞབས་ལོང་བུའི་ཚིགས་མི་མངོན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སོར་མོ་རིང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། སོར་མོ་རིང་ལ་མི་མཉམ་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​སོར་མོ་རིང་ལ་ཤིན་ཏུ་འབྲེལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​སོར་མོ་རིང་ཞིང་སྣུམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​སོར་མོ་རིང་ལ་རིམ་གྱིས་གཞོལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​སོར་མོ་རིང་ལ་སེན་མོ་ཟངས་ཀྱི་མདོག་ལྟ་བུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའོ། །​སོར་མོ་རིང་ལ་ཚིགས་མི་མཐོ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སོར་མོ་རིང་བའི་ཕ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13972#UT22084-045-001-13972