Degé Kangyur volume 45, F.288.b

ལས་བྱས་པའི་གདུགས་ཕུལ་ནས། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་མེ་ཏོག་གྲོང་ཁྱེར་རྟེན་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་དེ་ལ། །​ལ་དུ་དག་ནི་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་གཉིས་པ་ཡིས། །​བདེ་གཤེགས་མངོན་པར་འཕགས་པའི་དཔལ་དེ་ལ། །​ཚེམས་ཤིང་དག་ནི་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱན་ལེགས་ཁྱིམ་བདག་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལེགས་པར་སྒྲ་སྒྲོགས་ལ། །​ཁང་པ་བརྩེགས་པ་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེད་དཔོན་དག་གིས་ནི། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདེན་པ་མཐོང་དེ་ལ། །​ཙན་དན་དམར་པོའི་ཁྲིའུ་དག་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ལག་ཆེན་རོལ་མོ་མཁན་གྱུར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོག་གྲགས་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །​བདེ་གཤེགས་དེ་ལ་གླིང་བུས་མཆོད་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་སྟོབས་ཆེན་སྤོས་འཚོང་བུར་གྱུར་ཚེ། །​བདེ་གཤེགས་སེང་བློ་གྲོང་ཁྱེར་གཤེགས་པ་ན། །​ཨ་ག་རུ་ཡི་རྡོག་མ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་པོ་ཕྱུགས་རྫིའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབྱངས་བྱིན་དེ་ལ་ནི། །​ཁ་ལའི་མེ་ཏོག་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་རྩི་སྨན་ཤིང་རྟ་མཁན་གྱུར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲི་ཞིམ་དེ་ལ་ནི། །​ཏིང་ལོ་མར་མེ་བཅས་པ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་སྙན་པ་ཐ་ག་པར་གྱུར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མར་མེའི་གློག་འགྱུ་ལ། །​རས་ཀྱི་ཁ་ཚར་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་ཏོག་ཞིང་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པད་མོའི་འོད་ཟེར་ལ། །​མེ་ཏོག་སིལ་མ་དག་གིས་གཏོར་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-14430#UT22084-045-001-14430