Degé Kangyur volume 45, F.22.b

ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​མུན་པ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​ཟིལ་གྱིས་མི་ནོན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​གཡོ་བ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​སྐད་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​ལྷག་མ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​དང་དུ་ལེན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​ཡིད་བྱུང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​གཞན་ལ་དགེ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​གཞན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་རེ་རེའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དྲུག་གོ། །​རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་པོ་རེ་རེའི་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དྲུག་གོ། །​བསམ་གཏན་བཞི་པོ་དག་གི་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དྲུག་གོ། །​དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བཞི་པོ་དག་གི་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དྲུག་གོ། །​བདེན་པ་བཞི་པོ་དག་གི་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དྲུག་གོ། །​དབང་པོ་ལྔ་པོ་རེ་རེའི་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དྲུག་གོ། །​སྟོབས་ལྔ་པོ་དག་གི་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དྲུག་གོ། །​བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་པོ་དག་གི་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དྲུག་གོ། །​འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་དག་གི་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དྲུག་གོ། །​ཞི་གནས་ལ་དམིགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​ལྷག་མཐོང་ལ་དམིགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​རིག་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​རྣམ་པར་གྲོལ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13898#UT22084-045-001-13898