Degé Kangyur volume 45, F.79.a

པར་སེམས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་ངེས་པར་བྱུང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ །​དེ་ལ་བཟོད་པ་ལས་ངེས་པར་བྱུང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་བདེ་ན་དང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​སེམས་ཅན་གྱི་ཉོན་མོངས་པ་བཟོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྐྱེ་བ་ལ་མི་མཇེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ངེས་པར་རྩོམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་ངེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་བཟོད་པ་ལས་ངེས་པར་བྱུང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ལས་ངེས་པར་བྱུང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་པར་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​གནོད་པ་མེད་པར་ཕ་རོལ་གནོན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​སྡུག་བསྔལ་ཐོབ་པ་ཐར་བར་བྱས་པ་ནི་དཔེར་ན་ཐི་བའི་ལྟ་བུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​སྦྱོར་བ་མ་བཏང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་སྒྲིབ་པ་སེལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ལས་ངེས་པར་བྱུང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ །​དེ་ལ་བསམ་གཏན་ལས་ངེས་པར་བྱུང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། བྱམས་པ་གཙོ་བོའི་བསམ་གཏན་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་དང་ལྡན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་འདུ་ཤེས་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་པར་སེམས་སྤྲོ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཕྱིར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ལེགས་པར་བསམས་ནས་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-14011#UT22084-045-001-14011