Degé Kangyur volume 45, F.8.b

བའོ། །​དཔྱོད་པ་རྣམས་ཚིམ་པར་བྱེད་པའོ། །​སྣང་བ་སྐྱོན་མེད་པའོ། །​ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བསྒྲགས་པའོ། །​སྐྱེས་བུ་གྲགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་ལོ། །​འབྱུང་པོ་དྲི་མ་ཅན་རྣམས་འཁྲུ་བའོ། །​འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་རྣམས་ངེས་པར་འཇོམས་པའོ། །​ཐོས་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པའོ། །​ཆོས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པའོ། །​བྱང་ཆུབ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ། །​དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་མི་ལྡོག་པའོ། །​དགེ་བ་ཕལ་ཆེར་བསགས་པའོ། །​བློ་བསྒྲུབ་པའི་གཞིའོ། །​བརྩོན་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ལོ། །​འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་འཕེལ་བར་བྱེད་པའོ། །​ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་རྣམས་ཚར་གཅོད་པའོ། །​ཆོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བརྗོད་པའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པའོ། །​རྩེད་མོ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བའོ། །​ལས་ཀྱི་མཐའ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཉི་མའོ། །​སློབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སོ། །​ཕུ་དུད་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའོ། །​མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་པའོ། །​ཆོས་དཀར་པོ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་ནོ། །​རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུའི་བདུད་རྩིའོ། །​སྐྱེ་བ་དྲན་པའི་གཞིའོ། །​སྐྱེ་བ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པའོ། །​བྱིས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྨོད་པའོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པའོ། །​སྟོན་པ་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མཐའ་ཡས་པའོ། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་གནས་སོ། །​སྟོན་པ་ན་བདེ་འགྲོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །​ཡི་གེར་འདྲི་བ་ན་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བའོ། །​རྒལ་ནས་ཕྱིར་ལྡོག་པ་མེད་པའོ། །​རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་གནས་སོ། །​འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྟན་པ་མནོས་པའོ། །​འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུངས་པའོ། །​ད་ལྟར་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཏེར་རོ། །​མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའོ། །​ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་འཁྲུགས་པ་མེད་པ་མྱུར་དུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱའོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་དྲི་བར་འདུན་པ་ལ་ངོམས་པ་མེད་པའོ། །​ཁོང་ཁྲོ་བའི་རྣམ་པར་རིག་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བའོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13870#UT22084-045-001-13870