Degé Kangyur volume 101, F.24.a

།དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་གནས་བརྟན་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​གནས་བརྟན་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ཆོས་ཉན་པ་འདི་དག་ནི་སྒྱུ་མས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ན་ཁོ་བོས་སུ་ལ་ཆོས་བཤད། ཉན་པ་ནི་སུ་ཡིན། འཆད་པ་ནི་སུ་ཡིན། གནས་བརྟན་གྱིས་སྨྲས་པ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོད་ཅིག །​ཁོ་བོས་མཉན་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་བཤད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་བཤད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །སྨྲས་པ། ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་སྟོང་པ་ཉིད་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་ཚིག་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་གལ་ཏེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཚིག་མེད་པ་ཡིན་ན། ཅི་ཞིག་བཤད་པར་བྱ། བཙུན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བསྟན་དུ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་བསྟན་དུ་མེད་ཅིང་མཉན་དུ་མེད་དོ། །​གནས་བརྟན་གྱིས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟ་བུ་བསྟན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་བསྟན་པ། མཚན་མ་མེད་པ་བསྟན་པ། སྨོན་པ་མེད་པ་བསྟན་པ། བླང་བ་མེད་པ་བསྟན་པ། དོར་བ་མེད་པ་བསྟན་པ། སྤྲོས་པ་མེད་པ་བསྟན་པ་སྟེ། མ་སྤྲོས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་དེ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་དང་ཚངས་པ་དང་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་དེ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་དགའ་ནས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུས་དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས་འདི་ལེགས་པར་བཤད་དོ་ཞེས་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ནོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས་འདི་ཇི་ལྟར་གཟུང་བར་བྱ། བཀླག་པར་བྱ། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱ། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་བཤད་པར་བྱ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། རབ་འབྱོར་གཟུངས་འདི་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཡིད་ལ་བྱའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh847.html?part=UT22084-057-004-2647#UT22084-057-004-2647