Degé Kangyur volume 101, F.11.a

བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཤས་ཆེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱོར་ཞིང་གོང་དུ་གནས་གང་དག་ཐོས་པའི་གནས་དེ་དག་ལ་ཡང་བདག་ཉིད་སྦྱོར་གྱི། གཞན་གྱི་དྲིང་ལ་མི་འཇོག་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་འདི་ནི་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་གཞག་པའོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་དེ་ལ་ལས་དང་པོ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞེ་ན། ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་འདི་ལ་ལས་དང་པོ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་སེམས་རྣམ་པ་བཅུ་བསྐྱེད་དེ། རྣམ་པ་བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཕན་པར་བྱ་བའི་སེམས་དང་། བདེ་བར་བྱ་བའི་སེམས་དང་། སྙིང་བརྩེ་བའི་སེམས་དང་། མཉེན་པའི་སེམས་དང་། སྡུག་པའི་སེམས་དང་། ཕན་གདགས་པའི་སེམས་དང་། ཀུན་ཏུ་བསྲུང་བའི་སེམས་དང་། སྙོམས་པའི་སེམས་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་སེམས་དང་། སྟོན་པའི་སེམས་ཏེ། སེམས་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་འདི་དག་བསྐྱེད་དོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་འདི་ནི་ལས་དང་པོ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་ལས་དང་པོ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལུང་མནོད་པ་དང་། ཁ་ཏོན་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​མང་དུ་ཐོས་ནས་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ལ་སྦྱར་པར་བྱའོ། །​རབ་ཏུ་དབེན་པར་གྱུར་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་མངོན་པར་དགའ་ནས་བཀའ་བློ་བདེ་བ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​བཀའ་བློ་བདེ་བར་གྱུར་ནས་དུས་ཤེས་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​དུས་ཤེས་པར་གྱུར་ནས་མི་འཇིགས་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​མི་འཇིགས་པར་གྱུར་ནས་དོན་ཤེས་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​དོན་ཤེས་པར་གྱུར་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་གྱུར་ནས་བརྗེད་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​རྨོངས་པ་མེད་པར་གྱུར་ནས་ཆོས་རྣམ་པར་དགོད་པ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh847.html?part=UT22084-057-004-2597#UT22084-057-004-2597