Degé Kangyur volume 101, F.10.b

འཕྲུལ་པའམ། རྗེས་སུ་བསྟན་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་མཐོང་ངམ། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་དག་མཐོང་ངམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆེར་ཐོས་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འདོད་ཅིང་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བསྙེན་པར་དཀའ་བའི་གནས་བཅུ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་དང་། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་ལས་དང་ཆོས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ཤེས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་ཤེས་པ་དང་། ཁམས་དུ་མ་སྣ་ཚོགས་ཤེས་པ་དང་། མོས་པ་དང་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དུ་མ་ཤེས་པ་དང་། དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་ལྡང་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་དང་། སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་དང་། ལྷའི་མིག་གི་ཤེས་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་སྟེ། བསྙེན་པར་དཀའ་བའི་གནས་བཅུ་པོ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་འགྱུར་རོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་འདི་ནི་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་གཞག་པའོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་བདག་པོར་འགྱུར་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་བྱ་བ་དང་། ཟིལ་གྱིས་མི་གནོན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། ཕྲད་པ་དང་། རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བ་དང་། འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་བཟློག་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་དང་། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པ་ཡང་བརྗོད་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh847.html?part=UT22084-057-004-2595#UT22084-057-004-2595