Degé Kangyur volume 44, F.75.a

དཔེར་ན་རི་མོ་མཁན་རྩིག་པ་དང་ཤིང་ལེབ་ཤིན་ཏུ་བྱི་དོར་བྱས་པ་ལ་ཅི་འདོད་པ་བཞིན་དུ་ལས་བྱེད་དེ། ལས་ལ་བློ་སྦྱངས་པས་ཅི་འདོད་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་རྣམས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་ཀྱང་དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཀྱང་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་འདིས་གཟུགས་ཀྱི་ལུས་དྲུག་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ་མིག་གི་རྐྱེན་གྱིས་གཟུགས་མཐོང་ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མིག་ལ་རྟེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །​རྣ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྒྲ་སྟེ། དེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །​སྣའི་རྐྱེན་གྱིས་དྲི་སྟེ། དེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྕེའི་རྐྱེན་གྱིས་རོ་སྟེ། དེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །​ལུས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་རེག་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །​རབ་ཏུ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་བས་ན་སྤྱོད་ཡུལ་རྣམས་ཀྱང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་འདི་ཡང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །ཇི་ལྟར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་འདིས་ལུས་ཡོངས་སུ་བཏང་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དུ་འགྲོ་ཞེ་ན། བཟང་སྐྱོང་འདིར་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ལས་ཟད་པས་ཚེ་འགག་པ་ན་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པས་ཟིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་འདི་འཕོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་འགོག་པའི་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དེ་ཁོང་བར་འགགས་ནས་ཡོངས་སུ་མཁྱེན་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་འདི་ཡང་སྐྱེ་བ་པོ་ཤི་བའི་ལུས་ཡོངས་སུ་བཏང་ཞིང་ཁམས་རྣམས་བོར་ནས་དྲན་པ་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་ནི་མཆོད་སྦྱིན་གྱིས་བྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་། ཡིད་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་། ཚོར་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཟིན་ཏོ་སྙམ་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། དེ་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ནི་ལུས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤི་ནས་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​གཞན་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཅི་ཞེ་ན་ས་བོན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་མྱུ་གུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་ལ་སེམས་པས་ཤེས་པ་དྲན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh83.html?part=UT22084-044-003-243#UT22084-044-003-243