Degé Kangyur volume 44, F.92.b

།དེ་དག་ཟངས་དང་ར་གན་རབ་ཏུ་འབར་བ་དེས་སུ་རུ་རུར་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་ཁོག་པ་རབ་ཏུ་འབར་བར་འགྱུར་རོ། །​སྨན་ཆེན་དེ་དག་ཁ་ཟས་འདྲ་བས་བསླུས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །​སྨན་ཆེན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་རུས་པའི་ལུས་དག་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཞིང་རུས་པའི་ཚོགས་དང་འབྲལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མི་འབྲལ་བའི་ཕྱིར། འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་བྲུ་བ་ཚ་བས་གཟིར་བཞིན་དུ་དེ་ན་ཁ་ཟས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡང་མེད་དོ། །​དེ་ན་ལྷའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཤིང་ལྗོན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་མེ་ཏོག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དག་དང་། གསིང་མ་སྔོན་པོ་ཡངས་པའི་ས་ཕྱོགས་དག་ཀྱང་ཡོད་པར་མཐོང་ངོ་། །​དེ་དག་གིས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དེ་དག་མཐོང་ནས་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ་འདི་སྐད་དུ་གྲོགས་པོ་དག་སྐྱེད་མོས་ཚལ་འདི་ན་རེག་ན་བདེ་བའི་སེར་བུ་ལྡང་བ་ཡོད་ཀྱིས་ཚུར་ཤོག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། དེ་དག་འདུས་ནས་མྱུར་བ་མྱུར་བར་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དེའི་ནང་དུ་འགྲོའོ། །​དེ་དག་དེའི་ནང་དུ་སོང་ནས་ཡུད་ཙམ་ཞིག་བདེ་བའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་དོ། །​དེ་དག་གིས་ཤིང་དེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་མེ་ཏོག་དེ་དག་དང་། ལོ་མ་དེ་དག་རལ་གྲིར་འགྱུར་ཏེ། རལ་གྲི་དེ་དག་གིས་དེ་དག་གི་ཡན་ལག་གཅོད་ཅིང་གཤེགས་པར་བྱེད་དེ། དེ་དག་རལ་གྲིས་བཅད་ནས་ཉམ་ཐག་པའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་འབྱིན་པར་བྱེད་ཅིང་ཕྱོགས་ཕྱོགས་སུ་འབྱེར་རོ། །​དེ་དག་འབྱེར་བ་ན་ཡང་རང་གི་ལས་ལས་བྱུང་བའི་གཤིན་རྗེའི་མི་ལག་ན་སོག་ལེ་དང་ཐོ་བ་ཐོགས་ཤིང་སོ་དང་བཞིན་བསྒྱུར་ལ་སྐྲ་འབར་ཞིང་ལུས་འབར་བའི་ཕྲེང་བས་ཡོག་ལ་མཚོན་ཆ་གཟས་པ་དག་ཕྱི་བཞིན་དུ་སྒྲ་འབྱིན་ཅིང་འདི་སྐད་དུ་ཁྱེད་ཅག་སྡོད་ཅིག་ད་གར་འབྲོས། ཁྱེད་རང་གི་ལས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའི་ཚུལ་འདི་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། སྨན་ཆེན་དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​སྨན་ཆེན་གཞན་ཡང་ཞག་བདུན་ལོན་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ལས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། བུང་བ་མེ་ཏོག་ལ་འཕོ་བ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱི་དབང་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་ལེན་ཏོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh83.html?part=UT22084-044-003-278#UT22084-044-003-278