Degé Kangyur volume 43, F.172.a

མིན་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཉེ་བར་འགྲོ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཏེ། གང་དེ་དག་ལ་འདུན་པ་དང་། ཆགས་པ་དང་། ཞེ་སྡང་བ་དང་། གཏི་མུག་པ་དང་། ཡིད་ཀྱིས་སྨོན་པ་དང་། སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​གཞན་ཡང་ཁམས་བཞི་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདོད་པའི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་ཁམས་བཞི་པོ་དེ་དག་སྟེ། དེ་ལྟར་ཁམས་བཞི་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​གཞན་ཡང་ཁམས་དྲུག་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། དྲུག་གང་ཞེ་ན། འདོད་པའི་ཁམས་དང་། གནོད་སེམས་ཀྱི་ཁམས་དང་། རྣམ་པར་འཚེ་བའི་ཁམས་དང་། མངོན་པར་འབྱུང་བའི་ཁམས་དང་། གནོད་སེམས་མེད་པའི་ཁམས་དང་། རྣམ་པར་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཁམས་ཏེ། ཁམས་དྲུག་པོ་དེ་དག་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​གཞན་ཡང་ཁམས་དྲུག་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། དྲུག་གང་ཞེ་ན། སའི་ཁམས་དང་། ཆུའི་ཁམས་དང་། མེའི་ཁམས་དང་། རླུང་གི་ཁམས་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཏེ། ཁམས་དྲུག་པོ་དེ་དག་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​དེ་ལ་སའི་ཁམས་ནི་མི་རྟག་པ། མི་བརྟན་པ། འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་ཏེ། མི་རྟག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་སྡུག་བསྔལ་བའོ། །​སྡུག་བསྔལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་བདག་མེད་པའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆུའི་ཁམས་དང་། མེའི་ཁམས་དང་། རླུང་གི་ཁམས་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱང་མི་རྟག་པ། མི་བརྟན་པ། འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་ཏེ། མི་རྟག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་སྡུག་བསྔལ་བའོ། །​སྡུག་བསྔལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་བདག་མེད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཁམས་དྲུག་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​དེ་ཆོས་དེ་དག་ཉན་ཅིང་འཛིན་པ་དང་། མང་དུ་བྱེད་ཅིང་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་ན་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་སྟེ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh70.html?part=UT22084-043-007-463#UT22084-043-007-463