Degé Kangyur volume 43, F.158.b

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐོང་ན་དགའ་བ་དང་། ཡིད་བདེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེའི་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་སློབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་པ་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་སློབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤངས་པ་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་སློབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་སློབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྤངས་པ་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་ཆང་འཐུང་བ་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་སློབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཆང་འཐུང་བ་སྤངས་པ་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་ཞིང་རྨེད་པ་དང་། ཞིང་རྨེད་དུ་འཇུག་པ་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་ལྟར་མི་ཕྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་འཆིང་བ་དང་། འཆིང་དུ་འཇུག་པ་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའི་བཅིང་བ་ཐམས་ཅད་གཅད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་གོ་རར་འཇུག་པ་དང་། གོ་རར་འཇུག་ཏུ་འཇུག་པ་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགྲོ་བ་ལྔ་དགག་པ་དང་བསལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་རྡེག་པ་དང་། རྡེག་ཏུ་འཇུག་པ་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་པའི་བསྒྲིབ་པ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཟིལ་གྱིས་མི་ནོན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་གཅོད་པ་དང་། གཅོད་དུ་འཇུག་པ་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཀུན་དུ་བསྲུངས་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་ཕྲ་མའི་ཚིག་སྤངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་གཡོག་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་མི་ཕྱེད་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་ཚིག་རྩུབ་པོ་སྤངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh70.html?part=UT22084-043-007-436#UT22084-043-007-436