Degé Kangyur volume 43, F.152.b

།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཙམ་དུ་གླེང་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ལེགས་པར་གསུངས་ཏེ་ངོ་མཚར་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཚིག་གི་མཆོག་འདི་ལྟ་བུ་འདི་དག་ཐོས་ན་སྐྱོ་བར་འགྱུར་ཞིང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་སྤྱོད་པ་ཡང་སྤོང་བར་འགྱུར་ལགས་སམ་བཀའ་སྩལ་པ། བྱམས་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཚིག་གི་མཆོག་འདི་ལྟ་བུ་འདི་དག་ཐོས་ན་སྐྱོ་བར་འགྱུར་ཞིང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་སྤྱོད་པ་ཡང་སྤོང་བར་འགྱུར་བ་འབྱུང་བ་དེ་དག་ནི་ཉུང་ངོ་། །​བྱམས་པ་གང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཁེངས་པར་འགྱུར་ཞིང་གུས་པ་མེད་པ་དང་། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པ་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མང་བ་དག་ནི་ཕལ་ཆེ་སྟེ། དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ་བསྟན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཕན་ཡོན་ཟབ་པ་དག་ལུང་ནོད་པར་མི་བྱེད། ཁ་ཏོན་དུ་མི་བྱེད། འཆང་བར་མི་བྱེད། ཀུན་ཆུབ་པར་མི་བྱེད་དེ། དེ་དག་གི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཤས་ཆེ་བས་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ཕན་ཡོན་དེ་དག་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་དད་པ་མེད་པ་དེས་མདོ་སྡེ་དེ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཕྱིས་ཀྱང་ལུང་ནོད་པར་མི་བྱེད། འཆང་བར་མི་བྱེད། ཀུན་ཆུབ་པར་མི་བྱེད་དེ། དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་བདུད་སྡིག་ཅན་དགེ་སློང་གི་ཆ་ལུགས་སུ་འདུག་ནས་འདི་སྐད་དུ་མདོ་སྡེ་འདི་དག་ནི་རང་བཟོར་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མདོ་སྡེ་འདི་དག་ལས་ཡོན་ཏན་དང་ཕན་ཡོན་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཁྱེད་ཀྱི་འདི་ལས་མི་འབྱུང་ཞིང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་མོས་པ་ཟློག་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་དག་དེ་ལྟར་མོས་པ་ཟློག་པས་མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ་དག་མི་འདོད་ཅིང་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ལུང་ནོད་པར་མི་བྱེད། ཁ་ཏོན་དུ་མི་བྱེད་དེ། མི་བླུན་པོ་དེ་དག་གིས་ཡོན་ཏན་དང་ཕན་ཡོན་དེ་དག་ཐོས་ན་འདི་ལྟར་ཆོས་སྤོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་སྦྱང་བར་མི་ནུས་སོ་སྙམ་དུ་མི་སེམས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh69.html?part=UT22084-043-006-454#UT22084-043-006-454