Degé Kangyur volume 43, F.150.b

ཁ་ཏོན་བྱེད་པ་ལ་བརྩོན་པ་ཞལ་ཏ་བྱེད་པའི་སྦག་པས་སྦགས་པར་བྱེད་ན་བསོད་ནམས་འདོད་པ་དེས་ནི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བསོད་ནམས་བྱ་བའི་གཞི་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཤེས་རབ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །​བྱམས་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་ལ་བརྩོན་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་ནོད་པ་དང་། ཁ་ཏོན་བྱེད་པ་ལ་བརྩོན་པའི་བར་ཆད་མི་བྱའོ། །​འཛམ་བུའི་གླིང་འདི་ཞལ་ཏ་བྱེད་པས་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་པའི་ཞལ་ཏ་བྱེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་ནོད་པ་དང་། ཁ་ཏོན་བྱེད་པ་ལ་བརྩོན་པ་གཅིག་ལ་རིམ་གྲོ་དང་བསྙེན་བཀུར་བྱའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་ནོད་པ་དང་། ཁ་ཏོན་བྱེད་པ་ལ་བརྩོན་པ་འཛམ་བུའི་གླིང་གང་བསྙེད་ཀྱིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་བརྩོན་པ་གཅིག་ལ་རིམ་གྲོ་དང་བསྙེན་བཀུར་བྱའོ། །​དེ་ལྟར་བྱས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་གནང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་བསྙེན་བཀུར་ནི་ལེགས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་ཞིག་ཤེས་རབ་སྤྱོད་པ་ལ་མོས་ནས་རིམ་གྲོ་དང་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནི་ཚད་མེད་པར་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལས་ནི་དཀའ་བའི་ལས་དང་། བླ་ན་མེད་པ་དང་། གོང་ན་མེད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་མངོན་པར་འཕགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བྱམས་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མངོན་པར་བརྩོན་པ་དོན་དུ་གཉེར་ཞིང་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པར་འདོད་པས་ཤེས་རབ་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་ཞིང་ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་པར་བྱའོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདུ་འཛི་ལ་དགའ་བ་དང་། ལས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནོངས་དམིགས་རྣམས་ནི་བཀའ་སྩལ་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྤྲོས་པ་ལ་དགའ་བའི་ནོངས་དམིགས་རྣམས་ཇི་ལྟར་བརྟག་པར་བགྱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གང་དག་ལ་བརྟགས་ན་ཉེ་བར་ཞི་བ་ལ་གནས་ཤིང་རྩོད་པ་མ་མཆིས་པར་གནས་པར་འགྱུར་ལགས།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh69.html?part=UT22084-043-006-450#UT22084-043-006-450