Degé Kangyur volume 43, F.149.a

།དེ་ལ་བརྙས་ཤིང་འདོད་པར་མི་བྱེད་ལ། །​བསམ་གཏན་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨད་པར་འགྱུར། །​རྟག་ཏུ་ལས་གནས་སྐྱོན་ནི་འདི་དག་ཡིན། །​འཁོར་བའི་ལས་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པ་དང་། །​ཐར་པ་ལས་ནི་རྒྱང་རིང་བཅིངས་པར་གནས། །​དེ་ནི་ཡུལ་འཁོར་ཟས་ལ་མི་རིགས་སྤྱོད། །ཉེས་པ་འདི་དག་ལས་ལ་ཆགས་པའི་ཡིན། །​རྟག་ཏུ་དངོས་པོ་དག་ནི་ལེན་པར་བྱེད། །​ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་ལ་དགའ་མི་སྐྱེད། །​ནོར་མེད་ནོར་ནི་དོན་དུ་གཉེར་བར་བྱེད། །​ཉེས་པ་འདི་དག་ལས་ལ་ཆགས་པའི་ཡིན། །​ཁྱིམ་དུ་རྒྱུ་བ་དག་ལ་ཆགས་པར་འགྱུར། །​འདུ་འཛི་དགའ་བས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱེད། །​གཟེབ་ཀྱི་ནང་དུ་བྱ་བཅུག་བཞིན་དུ་འགྱུར། །​ཉེས་པ་འདི་དག་ལས་ལ་ཆགས་པའི་ཡིན། །​ཁྱིམ་པའི་ལས་ལ་དེ་རྟག་མྱ་ངན་བྱེད། །​ཡོངས་སུ་གདུངས་པར་གྱུར་ཀྱང་ཡིད་མི་འབྱུང་། །​ནམས་ཀྱང་ཚིག་ནི་བཙུན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །ཉེས་པ་འདི་དག་ལས་ལ་དགའ་བའི་ཡིན། །​བླ་མས་བསྐུལ་ན་བཀའ་བློ་མི་བདེ་ཞིང་། །​རྗེས་སུ་བསྟན་པ་འཐུན་པར་འཛིན་མི་བྱེད། །​དེ་ནི་མྱུར་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པར་འགྱུར། །​ཉེས་པ་འདི་དག་ལས་ལ་དགའ་བའི་ཡིན། །​ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་ལས་རྣམས་རྟག་སེམས་པས། །དེ་ནི་རྟག་ཏུ་འདོད་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། །​བསམ་གཏན་དང་ནི་སྤོང་བ་དེ་མི་བྱེད། །​ཉེས་པ་འདི་དག་ལས་ལ་དགའ་བའི་ཡིན། །​དེ་ཡི་འདོད་ཆགས་ཤས་ནི་ཆེ་བར་སྐྱེ། །​དེ་ནི་རོ་བྲོ་རྣམས་ལ་ཆགས་ཤིང་ཞེན། །​དེ་ནི་ངན་ངོན་ཙམ་གྱིས་དགར་མི་འགྱུར། །​ཉེས་པ་འདི་དག་ལས་ལ་དགའ་བའི་ཡིན། །​དེ་ནི་འཁོར་ཕལ་ཆེ་ན་དགར་འགྱུར་ཏེ། །​དེ་ཉམས་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །​དེ་ནི་བོང་བུ་བཞིན་དུ་ལང་ལོང་འགྱུར། །​ཉེས་པ་འདི་དག་ལས་ལ་དགའ་བའི་ཡིན། །​དེ་སེམས་རྟག་ཏུ་གནོད་སེམས་ལྡན་པར་འགྱུར། །​ལས་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཟད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །​སྲེད་པའི་འཁྲི་ཤིང་དག་གིས་དམ་དུ་བཅིངས། །​ཉེས་པ་འདི་དག་ལས་ལ་དགའ་བའི་ཡིན། །​དེ་ནི་རྟག་ཏུ་བླ་མ་རྣམས་མི་སྟེན། །​ཕྱོགས་འདོད་ཁྱིམ་པ་ལ་ནི་སྟེན་པར་བྱེད། །​ཚུལ་ཁྲིམས་གནས་པ་དག་ལའང་ཕྲག་དོག་བྱེད། །​ཉེས་པ་འདི་དག་ལས་ལ་དགའ་བའི་ཡིན།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh69.html?part=UT22084-043-006-447#UT22084-043-006-447