Degé Kangyur volume 43, F.141.a

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་མང་བར་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བྱམས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དང་མི་འཐུན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བྱམས་པ་དཔེར་ན་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་པ་ན་ཡང་སྣང་ལ། བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཉེས་པ་དག་གིས་ཀྱང་གོས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གང་དག་གིས་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལོག་པར་ལྟུང་བར་འགྲོ་བར་འགྱུར་བའི་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་དེ་དག་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ལོག་པར་ལྟུང་བར་འགྲོ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་འཇིག་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བྱམས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ནི་བག་ཆགས་མ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་ཆགས་ཤིང་སྡང་ལ་རྨོངས་པར་གྱུར་དུ་ཟིན་ཀྱང་དེ་དག་གིས་ཡང་གཞན་ལ་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་གཞན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་བག་ལ་ཉལ་ནི་སེམས་ལ་ཀུན་ནས་དཀྲིས་ཤིང་འདུག་པ་གང་གིས་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་རྟུལ་ཞིང་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་མི་མཁས་པ་རྣམས་དང་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བྱམས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ནི་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་ལྕི་བ་བྱུང་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྡུལ་དུ་རློག་པར་བྱེད་དེ། དེའི་རྒྱུས་ལོག་པར་ལྟུང་བར་འགྲོ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །​བྱམས་པ་དཔེར་ན་མེའི་ཕུང་པོ་འབར་བ་ལ་ནི་ཤིང་གི་ཚོགས་ཆེན་པོས་བསྣན་ན་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བསྣན་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དེ་ཕྱིར་ཞིང་ཆེར་འབར་བར་འགྱུར་གྱི་མེ་ཤི་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​བྱམས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་སྤྱོད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མེ་འབར་བ་དེ་ལ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ལེན་པ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བསྣན་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དེའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མེ་འབར་བར་འགྱུར་གྱི་ཤི་ཞིང་ཟད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​བྱམས་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་གྲངས་འདིས་ཀྱང་འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དང་མི་འཐུན་པར་རིག་པར་བྱའོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh69.html?part=UT22084-043-006-431#UT22084-043-006-431