Degé Kangyur volume 42, F.192.b

དེང་བདག་གིས་ཞེ་སྡང་དང་འཁོན་དུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་བསམ་པ་བསྐྱེད་ནས་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་མེད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་མངོན་པར་བསྒྲུབས་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དུ་བལྟ་བར་བྱའི། བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་མི་བྱའོ། །​དེང་བདག་གིས་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་མེད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ལ་བལྟ་བར་བྱའི། མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་དང་། འབྱུང་བའི་ཆོས་ལ་གནས་པར་མི་བྱའོ། །​བདག་གིས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་རྣམས་བསམ་པར་བྱའི། དེང་བདག་གིས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་འདི་ལ་ནན་གྱིས་ཆོས་སུ་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་མི་བྱ་སྟེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ནན་གྱིས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ནི་ཞེ་སྡང་དང་འཁོན་དུ་འཛིན་པ་དག་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་ཞེ་སྡང་དང་འཁོན་དུ་འཛིན་པ་ཡོད་ཀྱི། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཚན་ཉིད་མཐར་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ནི་གནས་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཟོད་མ་ཉིད་ནས་མེད་པས་སོ་སྙམ་དུ་བསམ་པར་བྱའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱས་པར་གྱུར་ན། དེའི་སེམས་རབ་ཏུ་དབེན་པར་གྱུར་བས་ཞེ་སྡང་དང་འཁོན་དུ་འཛིན་པ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​གཞན་ཡང་གང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་འགྲོའམ། འགྲེང་ངམ། འདུག་གམ། ཉལ་ལམ། གཉིད་ལོག་གམ། སད་པའི་ཚེ་ཡང་རུང་སྟེ། འགའ་ཞིག་འོངས་ནས་སྤོས་དྲི་ཞིམ་པའམ། སྤོས་ཀྱི་ཕྱེ་མའམ། བྱུག་སྤོས་སམ། མེ་ཏོག་མཆོག་དམ་པ་ལུས་ལ་གཏོར་རམ། ཡང་ན་སྤོས་དང་། མེ་ཏོག་མཆོག་དམ་པ་དང་། སེ་མོ་དོ་དང་། མེ་ཏོག་ཙམ་པ་ཀའི་ཕྲེང་བ་དང་། མེ་ཏོག་མང་པོའི་ཕྲེང་བདག་གིས་ལུས་ལ་གཡོགས་པར་གྱུར་ཏམ། ཡང་ན་གོས་མཆོག་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ཞིང་འཇམ་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཀ་ཤི་ཀའམ། ཀུ་ཤ་ཀའམ། ཀུ་ཤ་པའམ། ཀུ་མ་པའམ། ཀུ་ཤ་ཡ་ཤའམ། ཆུ་མ་འམ། ཀ་བའམ། དེ་དག་ལ་སོགས་པ་གོས་ཕྲ་ཞིང་འཇམ་པ་དག་གིས་ལུས་ལ་གཡོགས་པར་གྱུར་ཏམ། ཡང་ན་དར་གྱི་ལྡ་ལྡི་མཆོག་དམ་པ་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་དག་བདག་ཉིད་ཀྱི་སྟེང་དུ་བྲེས་པར་གྱུར་ཏམ། ཡང་ན་ལྷའི་མེ་ཏོག་དང་། སྤོས་དང་། གོས་མཆོག་དམ་པ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh61.html?part=UT22084-042-002-809#UT22084-042-002-809