Degé Kangyur volume 42, F.194.b

།ཡུན་རིང་ལོན་ཀྱང་ཆུད་མི་ཟ། །​སེམས་ཅན་འཇིག་རྟེན་གནས་པ་དག །​རྟག་ཏུ་དགེ་སྡིག་ལས་སློང་བས། །​དེང་བདག་སྡུག་བསྔལ་འདི་མྱོང་ཡང་། །​ལས་རྐྱེན་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་ཤེས། །​གལ་ཏེ་ངན་པའི་ལས་བྱས་ན། །​ཕྱིས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་འགྱུར་ན། །​ཅིའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ངན་པ་ཡིས། །​དེ་དག་ལ་ནི་གནོད་བྱ་སྙམ། །​བླ་ན་མེད་པའི་ཆོས་གཉེར་ནས། །​གཞན་དག་ལ་ནི་སྟོན་བྱེད་པས། །​སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །​ཐམས་ཅད་ལས་ནི་ཐར་བར་བྱེད། །​གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་མེ་ཏོག་སྤོས། །​ཕྲེང་བ་དག་གིས་བདག་མཆོད་ཀྱང་། །​རྗེས་སུ་ཆགས་པ་མི་སྐྱེད་པར། །​མཉམ་པར་བསྒོམ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་སྙམ། །​བྱམས་སྡང་དག་ནི་ལམ་མིན་པས། །​རྟག་ཏུ་བཏང་སྙོམས་སྤྱོད་པར་བྱེད། །​སུས་བྱིན་སུས་ནི་ལེན་བྱེད་ཅེས། །​ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་རྟོག་པར་བྱེད། །​སྟོང་པས་བྱིན་ཞིང་སྟོང་ལེན་ན། །​ཕྱི་ནང་གཉི་ག་སྟོང་པས་ན། །​སྟོང་ལ་བྱིན་དང་ལེན་མེད་པས། །​ཐམས་ཅད་ཀུན་ལ་བདག་མེད་དོ། །​སྟོང་ལ་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་མེད། །​སྟོང་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་མེད། །​རྣམ་པར་བྱང་བའང་མེད་པས་ན། །​དྲི་བྲལ་རྣམ་དག་སྟོང་པ་ཡིན། །​སྟོང་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད། །​སྟོང་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་རྣམས་མེད། །​སྟོང་ནི་རྟག་སྟོང་མཚན་མ་མེད། །​དེ་ནི་རྣམ་དག་ལམ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་འོངས་གྱུར་ནས། །​ལུས་ནི་དུམ་བུར་བཅད་གྱུར་ཀྱང་། །​ལས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་རིག་པས། །​དེ་ལ་ཞེ་སྡང་ཡོང་མི་སྐྱེད། །​སེམས་ཅན་དགེ་སྡིག་སློང་བས་ན། །​ལས་བཞིན་རང་ཉིད་འབྲས་བུ་ལེན། །​བདག་ཀྱང་ངེས་པར་སྔ་མའི་སྡིག །​སྡུག་བསྔལ་རྣམ་སྨིན་འདི་མྱོང་སྙམ། །​སྡིག་པའི་རྣམ་སྨིན་འདི་མྱོང་ཡང་། །​ལུས་བརྟགས་གཟུགས་བརྙན་ཆུ་བུར་དང་། །​སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པ་སྨིག་རྒྱུ་འདྲ། །​སྟོང་ཞིང་མེད་པས་མཐར་ཡང་སྟོང་། །​ཁ་ཅིག་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཅོད། །​ཁ་ཅིག་དྲིན་ནི་དྲན་གྱུར་ནས། །​མཆོད་པ་དག་ནི་བྱས་གྱུར་ཀྱང་། །​དགའ་དང་མི་དགའ་ཡང་མི་བྱེད། །​རྙེད་པ་ཐོབ་ཀྱང་དགའ་བ་མེད། །​ཁ་ངན་བྱས་ཀྱང་ཁོང་མི་ཁྲོ། །​འདི་གཉིས་སྒྲིབ་པ་ཡིན་པས་ན། །​སངས་རྒྱས་ཡང་དག་ལམ་མིན་སེམས། །​འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་སེམས། །​དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྤོང་པར་བྱེད།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh61.html?part=UT22084-042-002-813#UT22084-042-002-813