Degé Kangyur volume 40, F.196.a

ཤིན་ཏུ་མཐའ་མ་མཆིས་པའི་འོད་ཟེར་དང་། ཚད་མ་མཆིས་པའི་འོད་ཟེར་དང་། ཤིན་ཏུ་ཚད་མ་མཆིས་པའི་འོད་ཟེར་དང་། གྲངས་ཀྱི་ཚད་མ་མཆིས་པའི་འོད་ཟེར་དང་། ཤིན་ཏུ་གྲངས་ཀྱི་ཚད་མ་མཆིས་པའི་འོད་ཟེར་དང་། མྱུར་བའི་འོད་ཟེར་དང་། ཤིན་ཏུ་མྱུར་བའི་འོད་ཟེར་དང་། གནས་པ་མ་མཆིས་པའི་འོད་ཟེར་དང་། གནས་མ་མཆིས་པའི་འོད་ཟེར་དང་། རབ་ཏུ་འབར་བའི་འོད་ཟེར་དང་། སྣང་བར་བགྱིད་པའི་འོད་ཟེར་དང་། མོས་པར་བགྱིད་པའི་འོད་ཟེར་དང་། ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པར་བགྱིད་པའི་འོད་ཟེར་དང་། ཐོགས་པ་མ་མཆིས་པའི་འོད་ཟེར་དང་། གཡོ་བ་མ་མཆིས་པའི་འོད་ཟེར་དང་། དྲང་པོའི་འོད་ཟེར་དང་། དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པ་ལ་གནས་པའི་འོད་ཟེར་དང་། གཟུགས་ཀྱི་མཚན་གྱི་འོད་ཟེར་དང་། གཟུགས་ཀྱི་མཚན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དང་། གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཚད་མ་མཆིས་པའི་འོད་ཟེར་དང་། ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་དང་། ཁ་དོག་ལེ་བརྒན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་དང་། ཆུ་ཤེལ་གྱི་ཁ་དོག་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་དང་། ནམ་མཁའི་ཁ་དོག་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཟེར་དང་། འདི་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རེ་རེ་ཀུན་ཀྱང་ཁ་དོག་རྣམ་པ་ལྔའི་འོད་ཟེར་འདྲེས་པར་གྱུར་པ་སྟོན་པར་མཛད་པ་ནས་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོའི་དངོས་པོ་རེ་རེ་ཀུན་ཀྱང་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཚད་མ་མཆིས་པ་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པ་དག་དང་འདྲེས་པར་གྱུར་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་མཛད་པའི་བར་དུ་བརྙེས་པར་གྱུར་ལགས། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་བཀའ་སྩལ་པ། ད་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །​དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས། །​རྨོངས་པ་རྣམས་ནི་རབ་སྤངས་པས། །​འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་གྲུབ་པ་ཡིན། །​གཞན་ཡང་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །​སངས་རྒྱས་ལམ་ལ་རབ་གནས་ཤིང་། །​སྟོང་བ་བྱེད་མེད་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །​འདྲེས་པའི་འོད་ཟེར་བསྟན་པ་ཡིན། །​ཇི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་ཆོས་དག་ལ། །​མཚན་ཉིད་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་སྣང་། །​དེ་ནི་སྟོང་ཞིང་བདག་ཀྱང་མེད། །​བྱེད་པ་མེད་ཅིང་སེམས་ཡིད་མེད།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1706#UT22084-040-006-1706