Degé Kangyur volume 88, F.285.a

།དེ་བཞིན་དུ་གླང་པོའི་རིགས་ལ་གླང་པོའི་སྤོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྔགས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། ཨོྃ་ག་ཛ་ཨ་ཧྭ་ཡེ་ཧཱུྃ་ཁེ་ཙ་ར་སྭཱ་ཧཱ། སྔར་བསྟན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ན་ལས་ཐམས་ཅད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔ་མ་དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་གླང་པོའི་རིགས་ལ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྔགས་ནི། ཨོྃ་ས་མ་ཡ་ས་མ་ཛིན་སུ་ར་ཏ་མཱ་བི་ལཾ་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ། མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ཀྱི་སྔགས་ནི། ཨོྃ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་མ་ཧཱ་སྠཱ་མ་ག་ཏ་བོ་དྷི། ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པའི་སྔགས་ནི། ཨོྃ་བི་མ་ལེ་བི་མ་ལེ་བི་མ་ལ་མུརྟེ། ཨོྃ་དྷ་ཀ་དྷ་ཀ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ར་སྭཱ་ཧཱ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ན་ལས་ཐམས་ཅད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ངན་སོང་ཀུན་སྤོང་དང་རྟག་ཏུ་ངུ་དང་སའི་སྙིང་པོ་དང་རིན་ཆེན་ལག་པ་དང་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་ས་བཅུ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱང་གྲངས་མེད་ཅིང་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྱང་གྲངས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཀྱང་ཆོ་གའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱར་བ་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །​འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་བཅས་པའི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཆོ་ག་དང་ཆོ་གའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཆོ་གའི་རྒྱལ་པོ་འདིར་གསུངས་ཏེ། སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདི་ལ་སྒྲུབ་པ་བྱར་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་དང་གནོད་སྦྱིན་གྱི་རིགས་དང་ལྷའི་རིགས་དག་ལ་ཡང་སྔགས་དང་རྒྱུད་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྦྱར་བ་འདིར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་གཅིག་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཞིང་གཞན་དུ་མ་ཡིན་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཏེ་དེ་ཡང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ཆོ་ག་དང་ཆོ་གའི་རྣམ་པ་རྣམས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀྱི་ནང་དུ་གཏོགས་སོ་ཞེས་གཟུང་བར་གྱིས་ཤིག

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh543.html?part=UT22084-088-038-19276#UT22084-088-038-19276