Degé Kangyur volume 88, F.281.b

མཐེ་བོ་གཉིས་ཀྱི་སེན་མོའི་སྟེང་དུ་བཞག་པ་འདི་ནི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ། ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རབ་མཆོག་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ན་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འདིས་བསྒྲུབས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིགས་དང་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔགས་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​འདིས་བཟླས་པ་བྱས་ན་སྔགས་ཐམས་ཅད་བཟླས་པར་འགྱུར་རོ། །​སྒྲུབ་པ་པོས་ངེས་པར་སྔོན་དུ་ཆོ་གའི་རྒྱལ་པོ་འདིར་གསུངས་པའི་སྔགས་ཀྱི་མཆོག་བརྒྱད་སྟོང་བཟླས་པ་བྱའོ། །​དེ་ལྟར་བྱས་ན་རིག་པ་འདི་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་འགྱུར་ཞིང་མྱུར་དུ་གྲུབ་པ་རབ་ཏུ་སྟེར་བར་འགྱུར་རོ། །​མྱུར་དུ་མཆོག་ཀྱང་སྟེར་བར་འགྱུར་རོ། །​ངེས་པར་བྱང་ཆུབ་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར་རོ། །​པདྨ་འཛིན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་གཅིག་པ་དང་ལྡན་པར་བྱས་ན་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཡང་ན་གོས་དཀར་མོའི་རིག་པ་ཕྱག་རྒྱ་དང་ལྡན་པར་བྱས་ནའང་དེ་བཞིན་དུ་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་གཅིག་པ་དང་ལྡན་པར་བྱས་ན་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཡང་ན་མཱ་མ་ཀཱིའི་རིག་པ་ཆེན་མོ་དང་ལྡན་པར་བྱས་ནའང་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་གླང་པོའི་རིགས་ཀྱི་ཡི་གེ་གཅིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གླང་པོའི་སྤོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དེ་བཞིན་དུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་དང་གནོད་སྦྱིན་གྱི་རིགས་དང་ལྷ་དང་འཕགས་པ་དང་འདི་དག་ལ་ཡང་འདིར་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཉིད་ལ་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་བྱས་ན་ལས་ཐམས་ཅད་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་རིགས་པར་རིག་པ་དང་སྔགས་ཀྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་མཐའ་དག་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་དྲང་སྲོང་རྣམས་ལ་ནི་དམོད་པ་འདེབས་པའི་ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་དྲི་ཟ་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ལག་པ་གཡོན་པའི་མཐེ་བོ་ནང་དུ་བཅུག་པ་བྱས་པའོ། །​གྲུབ་པ་བསྟན་པའི་ཁུ་ཚུར་དུ་གནས་པའི་རྒྱ་ནི་གཞོན་ནུ་མ་བཞིའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྔགས་ཀྱིས་སོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh543.html?part=UT22084-088-038-19269#UT22084-088-038-19269