Degé Kangyur volume 40, F.157.b

ཆོས་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུའི་སྒོ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མི་བརྗེད་པ་ཉིད་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངོན་པར་བརྩོན་པའི་སྒོ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་མེད་པ་ཉིད་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྒོ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མ་ནོར་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དབྱེར་མེད་པ་ཉིད་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའི་སྒོ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རོ་གཅིག་པ་ཉིད་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྒོ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྱི་སྒོ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་དང་། ཚིག་གི་ལམ་གྱིས་བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ཉིད་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་དོན་གྱི་སྒོ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སྒོ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གང་ཟག་མེད་པ་ཉིད་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་རྟོགས་པ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྒོ་སྟེ། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་བཀོད་པ་དེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དེ་ཉིད་ལས་མ་བཞེངས་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་མི་ཟད་པའི་སྒོའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་གིས་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་མངོན་པར་འདུ་མཛད་པ་མི་མངའ་བས་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་འཇུག་པ་ནི་ངོ་མཚར་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་མངོན་པར་འདུ་མཛད་པ་མི་མངའ་བས་འདས་པ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh52.html?part=UT22084-040-003-353#UT22084-040-003-353