Degé Kangyur volume 40, F.153.a

མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཆོས་ལ་མོས་པ་དེའི་ཕྱིར་ལས་དང་པོ་པ་ཞེས་བྱའོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡུན་རིང་པོ་ནས་སྤྱད་པ་ཡིན། སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་བྱིས་པ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡུན་རིང་པོ་ནས་སྤྱད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་འཁོར་བའི་སྔོན་གྱི་མཐའ་མི་མངོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱད་པ་སྲུང་བ་ཡིན། སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདོད་ཆགས་ལ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྤྱད་པ་ལ་སྤྱོད་ཀྱང་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱད་པ་སྲུང་བ་ཡིན་ནོ། །​ཞེ་སྡང་ལ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞེ་སྡང་གི་སྤྱད་པ་ལ་སྤྱོད་ཀྱང་ཞེ་སྡང་གི་སྤྱོད་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་དང་། གཏི་མུག་ལ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གཏི་མུག་གི་སྤྱད་པ་ལ་སྤྱོད་ཀྱང་གཏི་མུག་གི་སྤྱོད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་དང་། ཆ་མཉམ་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཆ་མཉམ་པའི་སྤྱད་པ་ལ་སྤྱོད་ཀྱང་། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱད་པ་སྲུང་བ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་རྣམ་པར་འཁྲུག་པར་མི་བྱེད་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱད་པ་སྲུང་བ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཡིན། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་གང་ཡང་འཇིག་པར་མི་བྱེད། །​ཆགས་པར་ཡང་མི་བྱེད་ལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་འཇིག་པ་མེད་ཅིང་ཆགས་པ་མེད་པར་རྟོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུ་གཞན་ཡང་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྡོག་པ་དང་། འཇུག་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཡིན་ནོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh52.html?part=UT22084-040-003-344#UT22084-040-003-344