Degé Kangyur volume 40, F.75.b

སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​ཁྱོད་ལེགས་པར་ཉོན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ལ་ཟུང་ཤིག་དང་། ངས་ཁྱོད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཇི་ལྟར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་དག་པར་བཤད་པར་བྱའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་དུ་ཐོས་པར་འཚལ་ལོ་ཞེས་གསོལ་པ་དང་། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་དེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་སྦྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་བཟོད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་བརྩོན་འགྲུས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་བསམ་གཏན་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་བ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་དངོས་པོ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གི་ནད་ཀྱི་གཉེན་པོར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །​ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །​བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བའི་འཇིགས་པ་ལས་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱའོ། །​མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཡེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-907#UT22084-040-002-907