Degé Kangyur volume 39, F.94.a

ཨཱ་ཀཱ་ཤ་བི་ཤོ་དྷ་ནི། ཨ་ནུ་ཀྵེ་པ་ནི། ཨ་བཱི་ག་ཏ་པར་མེ། ཨ་ནུ་པ་ག་ཏི་ནི། ནི་རྦཱ་ཎ་པ་ཐ་བི་ཤོ་དྷ་ནི། བྱ་བ་ནི་ཀྵིཔ་ཏི། ཨ་ནུད་པཱ་ད་བི་རོ་དྷ་པར་མེ། སརྦ་ཛྙཱ་ནི་རྦཱ་ཎ་སན་ད་ར་ཤ་ནི། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་འདི་དག་ནི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་སྟོན་པའི་ཆོས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་འདིར་གཟུངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་འདི་དག་ཀུན་བཟུང་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚེགས་ཆུང་དུས་ཚིག་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཤེས་པ་མཁས་པ་ཡང་རྟོགས་པར་འགྱུར། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ཡང་ཉེ་བར་འགྱུར། དོན་གྱི་རྗེས་སུ་སོང་བའི་བློས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱང་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཚིག་འདི་དག་ནི་སྨན་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། མ་རིག་པ་དང་མི་ཤེས་པའི་ནད་ཀྱི་མུན་པ་མུན་ནག་སྨག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱེད་ཅིང་རིག་པ་དང་འཐུན་པའི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་མངོན་དུ་བྱ་བ་དང་འཐུན་པའི་ཆོས་ཤེས་པ་ལ་མཁས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན། ལྷའི་མིག་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་རིག་པ་དང་འཐུན་པའི་ཆོས་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན། ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་མངོན་དུ་བྱ་བ་རིག་པ་དང་འཐུན་པ་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་སྤོང་བར་བྱེད་པ་ཡིན། བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་བླ་ན་མེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཇི་ཙམ་དུ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་ལྟོས། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཞིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། སྟོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གནས་ཏེ། ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བླ་ན་མེད་པ། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མར་དགེ་བའི་རྩ་བས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་འདི་ངེས་པར་བསྟན་ཅིང་རབ་ཏུ་ཕྱེའོ། །​དེའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཁྱོད་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་དང་།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-568#UT22084-039-002-568