Degé Kangyur volume 39, F.89.b

།འདི་ནི་ནམ་མཁའོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡང་ནམ་མཁའ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ལུས་སུ་བསྟན་པ་མེད་དེ། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དོན་དམ་པར་ན་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་པར་ཀུན་ཤེས་པར་བྱའོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་ལ་ཚིག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་དག་པས་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཚིག་རྣམས་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ཚིག་ཀྱང་མེད་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་མེད་པ་ལྟར་ཚིག་འདི་དག་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་བར་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​ཚིག་དེ་དག་ཀྱང་གང་ཞེ་ན། བི་བ་རེ། བི་བ་ར་ཨ་ནུ་ས་ཧི་ཏེ། པྲ་ཨ་ནུ་ནི། ནི་སན་ན། བི་ཙ་ར་ཎི། ཨ་བྷྱ་བ་ཀཱ་ཤ། །​སན་དར་ཤ་ཎི། བྲཱ་བྱ་རི། བྲཱ་བྷ་རི་བི་ཤོ་དྷ་ནི། ནིར་པི་ཀལ་བེ། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ས་མ་བ་ས་ར་ཎི། ནི་ཥཾ་གེ། ཤཾ་གཱ་པ་གཏི། ཤཾ་ག་བི་མོ་ཙ་ནི། ཨ་ནཱ་དཱ་ནི། ཨཱ་དྷ་ན་བཱི་ག་ཏེ། ཀཾ་ཀྵ་ཚེ་ད་པ་རི་ཀརྨ། ཨ་ཚེ་དེ། ཨ་ནུ་པ་ཚེ་དེ། ཨ་ས་མེ། ཨ་ས་མ་ས་མེ། དི་བྱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཧ་ར་ཎེ། པྲཛྙཱ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི། ཤ་ལ་ལྱ་ཨ་པ་ན་ཡ་ནི། དྲིང་གི་ཨུད་ཏ་ར་ཎི། ཨ་ཡུ་གེ། ཨ་བི་ཡུ་གེ། ཨ་སམ་པྲ་ཡུ་ཀེ། ཨ་བི་པྲ་ཡུ་ཀེ། ཨ་གྲ་པ་ད་ནིར་ཧ་རེ། ནིར་དེ་ཤ་བ་ད་བི་ཤོ་དྷ་ནི། ཨ་ཏཱི་ཏ་ཨ་ནཱ་ག་ཏ་པྲ་ཏྱུད་པ་ནན་པི་ཤོ་དྷ་ནི། ཀྲི་ཏ་པ་རི་ཀརྨ་བི་ནི་ཏེ། ན་ཏ་ཨ་རྠ་ཨ་ནུ་ག་ཏེ། ཨ་སཾ་ཀྲ་མེ། ཨ་གྲ་པ་ད་བི་ཤོ་དྷ་ནི། པ་ད་པྲ་བྷེ་ད་ཛྙཱ་ན། པི་ཤོ་དྷ་ནི། ནིར་བྷསེ། ཨཱ་བྷ་ས་པི་ཤོ་དྷ་ནི། ཨ་ས་མན་ཏ་ད་ཤ་དིག་བྱ་བ་ལོ་ཀ་ནི། བི་རཱག་བ་ད་ནིར་ཧ་རེ། པྲ་ཛྙཱ་བི་ཤུད་དྷེ། ཨོ་བྷ་ས་ཨ་པྲ་མེ་ཡ་ཀ་ར་ཎི། ཨ་ཀལ་བ་དྷརྨ་དར་ཤ་ནི་པི་ཤོདྷ་ནི། བྷུ་ཏ་ཨརྠ་སན་དར་ཤ་ཎི། ཨ་ནུ་བོ་དྷི་ཨརྠ་བི་ཤོ་དྷ་ནི། སཱ་ག་ར་ཙི་ཏ་ན་ཨ་ནུ་པྲ་བི་ཤེ། མེ་རཱུ་པ་ནི་སཾསྠ་ནེ། རཤྨི་པྲ་ཏི་བྷ་ནི། སརྦ་ལོ་ཀ་ཨ་དྷི་པ་ཏེ་ཡ་ཛྙཱ་ན་བི་ཤོ་དྷ་ནི། ཨ་བྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཨ་སཾ་ག་ཛྙཱ་ན་དར་ཤ་ནེ། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་འདི་དག་ནི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཚིག་སྟེ། ནམ་མཁའ་ལྟར་མ་ཆད། ཀུན་ཏུ་མ་ཆད། ཉེ་བར་མ་ཆད་པའི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལ་ནི་ཚིག་ཀྱང་མེད། ཚིག་རྣམ་པར་དག་པར་སྟོན་པ་ཡང་མེད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འདི་དག་ནི་རིགས་ཀྱི་བུ་གང་དག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-559#UT22084-039-002-559