Degé Kangyur volume 39, F.88.b

མེའི་ཁམས་ཀྱང་མ་ཡིན། རླུང་གི་ཁམས་ཀྱང་མ་ཡིན། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་བརྗོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་གང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་སྟོན་པས་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དེ་ཡང་ཆུའི་ཁམས་ལྟ་བུ་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་གང་ཁམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བར་འགྱུར་བ་ནི་མེད་དོ། །​ཁམས་ནི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ནམ་མཁའ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱང་ནམ་མཁར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ནང་དང་ཕྱི་རོལ་དང་། གཉི་གའི་བར་ན་ཡང་མི་དམིགས་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་རྐྱེན་དང་ལྡན་པར་བསྟན་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ནི་ནམ་མཁའ་གསལ་བས་ཀུན་ཏུ་ཟིན་ཅིང་ནམ་མཁར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། གདགས་སུ་མེད་པ་བསྟན་དུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་གདགས་སུ་མེད་པ་དེ་ལ་ནི། འདུས་བྱས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དེ། འདི་ནི་འདིའི་སྒོར་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སྟོན་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་ཞིང་མཉམ་པར་སྟོན་པར་འགྱུར་ཡང་ཆོས་རྣམས་ལ་ནི་དབྱིངས་སམ། དབྱིངས་མ་ཡིན་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་བླ་གབ་མེད་པ་དང་འདྲ་བས། དེའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏེ། ཚད་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་ཞིང་མཉམ་པ་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་གང་ཆོས་འགའ་ཡང་སྐྱེད་པར་ཡང་མི་བྱེད། ཆོས་འགའ་ཡང་གཏོད་པར་ཡང་མི་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཡོངས་སུ་དག་པ་འདི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་ཤེས་པར་འདོད་པར་བྱ་ཞིང་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ཡེ་ཤེས་རློམ་སེམས་མེད་ཅིང་ལྷག་པར་རློམ་པ་མེད་པས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་བརྗོད་དུ་མེད་པ་རྣམ་པར་སྦྱང་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་རྣམ་པར་སྦྱང་བ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་འདབ་ཆགས་བྱའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅི་ཡིན།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-557#UT22084-039-002-557