Degé Kangyur volume 39, F.88.a

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ལ་མཁས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཚད་མེད་ཅིང་མཐའ་མེད་པ་སྟོན་པར་བྱེད་ཅིང་བདག་ཉིད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཚད་མེད་ཅིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན་ཞེ་ན། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཚད་མེད་ཅིང་དཔག་ཏུ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་སའི་ཁམས་དང་། ཆུའི་ཁམས་དང་། མེའི་ཁམས་དང་། རླུང་གི་ཁམས་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚད་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འདོད་པ་དང་། གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཚད་མེད་པ་ཡིན་ཡང་སེམས་ཅན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་སེམས་ཅན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་དམིགས་ཏེ་གདགས་སུ་མེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཁམས་མི་དམིགས་ཏེ་གདགས་སུ་མེད་དོ། །​དེའི་ཕྱིར་ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཁམས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཆུའི་ཁམས་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཁམས་ཀྱི་ཚུལ་ཅན་ཡིན་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་ཅན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ནོ། །​མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཁམས་ལ་ནི་སྒྲིབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཁམས་ནི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་མ་བསྒྲིབས་པ་ཡིན་ནོ། །​མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཁམས་ནི་དག་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཆུའི་ཁམས་དེ་ནི་ཁམས་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཁམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཁམས་དེ་ཁམས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པར་བསྟན་པས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །​བརྗོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཁམས་ཀྱང་མ་ཡིན། ཁམས་མ་ཡིན་པས་ཀུན་ནས་བསླང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བརྗོད་པ་ལ་ནི་ཁམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྗོད་པས་དེའི་ཕྱིར་འདི་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་འདི་ལྟར་འདི་དག་ལ་ནི་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡང་མི་དམིགས་ཤིང་མི་མངོན་ནོ། །​བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བརྗོད་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་ནམ་མཁར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །​སའི་ཁམས་ཀྱང་བརྗོད་དུ་མེད་ཅིང་བརྗོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ལ། ཆུའི་ཁམས་ཀྱང་མ་ཡིན། མེའི་ཁམས་ཀྱང་མ་ཡིན།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-556#UT22084-039-002-556