Degé Kangyur volume 39, F.87.b

ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་བྱང་ཆུབ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བདེན་པ་མངོན་པར་ཤེས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་མཁས་པར་འགྱུར། བདེན་པ་དབྱེར་མེད་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དོན་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་འདི་ལ་སློབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་ཚོགས་ཀྱང་རྣམ་པར་སྦྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བྱང་ཆུབ་ལས་རིང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཉེ་བར་གནས་པར་གྱུར་ཀྱང་། ཆོས་འགལ་བ་དང་རིང་བའམ། ཆོས་བསྟན་པ་འདི་དང་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​བྱང་ཆུབ་ནི་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་གང་གིས་ཀྱང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་རིག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་ཤིང་རྣམ་པར་རིག་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པར་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཆོས་རྣམས་ལ་ཞི་བའི་དོན་དུ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་རྟོགས་པར་ཡང་མི་བྱེད་དེ། ཞི་བས་ཀྱང་ཞི་བ་མི་མཐོང་ལ། ཞི་བ་ལ་མ་གཏོགས་པས་ཀྱང་ཞི་བ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་མཐོང་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་ལྟ་བ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བར་ཡང་བྱེད་ལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཡང་མེད་དོ། །​འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ཡིན་ཏེ། སྒོ་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་མཐའ་ཡས་པ་ཡང་རྗེས་སུ་དྲན་པར་འགྱུར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་འདི་ཡང་སྟོན་པར་འགྱུར། ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡང་རྗེས་སུ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་སྨོན་ལམ་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ། སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་མཁས་པ་ཡང་རྗེས་སུ་དྲན་པར་འགྱུར་ཞིང་མྱུར་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཐོབ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱམས་པ་ཆེན་པོ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཀུན་ནས་འཛིན་ཅིང་མངོན་དུ་གྱུར་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ལ་མཁས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཚད་མེད་ཅིང་མཐའ་མེད་པ་སྟོན་པར་བྱེད་ཅིང་བདག་ཉིད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ།



The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-555#UT22084-039-002-555