Degé Kangyur volume 39, F.87.a

དེས་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདོན་མི་ཟ་བར་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་བླ་ན་མེད་པ་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཆོས་ཀྱི་ལེའུ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་འདི་ཡང་ཡང་དག་པར་བསྟན་པར་བྱ་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི་ཡང་གཏད་པར་བྱའོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའི་ཆོས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གདུང་གི་ཚུལ་རྒྱུན་མི་གཅད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགོངས་པ་ཡིན། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཡིན། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྣམ་པར་སྤྱོད་ཅིང་རབ་ཏུ་སྟོན་ཏེ། འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའི་ཆོས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་འདི་སྟོན་པར་མཛད་སྟོན་པར་མཛད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། དུས་གསུམ་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །​ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་དུས་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཀུན་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ལ་དུས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱང་མི་འཇུག་ལ་མི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཇོམས་པར་འགྱུར། དགེ་བའི་རྩ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་རྗེས་སུ་འཐོབ་པར་འགྱུར། ལུས་ཀྱི་ལས་དང་། ངག་གི་ལས་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་གནས་པར་ཡང་འགྱུར། ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པ་ཀུན་ཏུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་སྒོ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་ཡང་འགྱུར། ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་དམིགས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ་ཡང་སྤྱོད་པར་འགྱུར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཡང་རྗོད་པར་འགྱུར། ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པ་ཀུན་ཏུ་བསྟན་པ་དང་། རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པ་ཡང་སྟོན་པར་འགྱུར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བ་དང་། ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་བྱང་ཆུབ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བདེན་པ་མངོན་པར་ཤེས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་མཁས་པར་འགྱུར།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-554#UT22084-039-002-554