Degé Kangyur volume 39, F.82.b

།འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། གང་དག་འདི་ལྟ་བུ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ནི་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་པ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཞིང་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་དེས་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར། དགོངས་པ་བཤད་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་གིས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་དང་མཚམས་མེད་པ་ཡང་མཉམ་པར་རྟོགས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་གིས་ནི་མཚམས་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས། བྱང་ཆུབ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། མཚམས་མེད་པ་རྣམ་པར་མི་རྟོགས་པས་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་མི་རྟོགས་པར་ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་དང་མཚམས་མེད་པ་གཉི་ག་དམིགས་སུ་མེད་པར་ཤེས་པས་མཚམས་མེད་པ་དང་མི་འཐུན་པར་ཡང་མི་བྱེད། །​བྱང་ཆུབ་དང་འཐུན་པར་ཡང་མི་བྱེད་དེ་མཚམས་མེད་པ་ཡང་མི་བྱེད་མི་འཇིག །​བྱང་ཆུབ་ཀྱང་མི་བྱེད་མི་འཇིག་གོ །​གང་དག་དོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ་འདི་ལ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་བྱས་པ་དེ་དག་ནི་ལས་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་འགྱུར། རློམ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་གིས་ལས་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་ཅིང་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ཏེ། ལས་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་མཉམ་པ་ཡིན་གྱི་མི་མཉམ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་དག་ནི་ལས་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པར་མི་དམིགས། མི་རློམ། མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་བྱེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པའི་རྒྱུ་ཀུན་ནས་མི་ལྡང་བར་བསྲབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་དག་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོ་བསྟན་པ་དང་། གཟུངས་ཀྱི་སྒོའི་ཆོས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་འདི་ལ་སྣང་བ་ཐོབ་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་སྤྱོད་ཅིང་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་རྗེས་སུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་ཁེངས་པར་ཡང་མི་འགྱུར། ཡི་ཤི་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ཡོན་གནས་སུ་འགྱུར་བར་སྤྱོད་ཅིང་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱིས་མངོན་དུ་བགྲོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-545#UT22084-039-002-545