Degé Kangyur volume 39, F.79.b

།བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ་ཇི་ཙམ་དུ་ཟབ་པ་དང་། ཇི་ཙམ་དུ་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ལ་ལྟོས། ཆོས་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་སྟོན་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ནི་དམིགས་སུ་མེད་ཅིང་གདགས་སུ་མེད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་སྟོབས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྫི་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ། །​འདི་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་བླ་ན་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྒོ་དེ་ལ་གནས་ནས། ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་འདི་རྗོད་པར་བྱེད་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོབས་སྐྱེད་པ་མེད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་འཕགས་པ་མེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་འདི་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་མཐའ་ཡས་པར་སྟོན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སྟོབས་མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་མཁས་པ་བརྙེས་པ་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དེ་ལ་གནས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་ཡང་རྗོད་པར་མཛད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡང་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའི་ཕྱག་རྒྱ་སྟོན་པའི་ཆོས་བརྗོད་པར་བྱས་ཉོན་ཅིག །​པྲ་མོ་ཙ་ནེ། བི་པྲ་མུྃ་ཙ་ཏི། ཨ་ཙ་ལེ། ཨ་བྱཱ་ཐ་ནི། པྲ་བྷ་ཨ་ནུ་ག་ཏེ། ཏེ་ཛེ། མ་ཧཱ་ཏེ་ཛེ། །​ཨ་པྲ་ཏྱཱ་བར་ཎི། ཨ་ནཱ་བར་ཎི། ཨཱ་བར་ཎི། བི་ཤོ་དྷ་ནི། བི་དྷ་ན། པྲ་བི་ཤ་ནི། དྷུ་ར། ཨ་ནི་ཀྵེ་པ་ནི། བལ་གུ། བལ་གུ། སྭ་རེ། སྭ་ར་བི་ཤོ་དྷ་ནི། མུ་དྲ་མུ་དྲ། བི་ཤོ་དྷ་ནི། པ་རི་བཱ་རེ། ས་མན་ཏ་པ་རི་བཱ་རེ། ཨ་གྲ་ཨ་ནུ་མ་ཏི། ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི། སཾ་གྲ་མཙྪ་ད་ནི། ཤཱུ་རེ་ཤཱུ་རེ་བཱི་རྱེ། ཨཱ་ཧ་ར་ཎི། ཨུ་པ་ན་མ་ཏི། ནི་ད་རི་ཤ་ནི།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-539#UT22084-039-002-539