Degé Kangyur volume 39, F.78.b

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་གནས་པར་འགྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་འདི་ལྟ་བུ་ཡང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞིང་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་མྱུར་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་སྒྲུབ་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་ཐོབ་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་པོ། སྟོབས་ཆེན་པོ། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལས་མངོན་པར་འཕགས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་སེང་གེའི་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཡང་སྟོན་པར་མཛད། རབ་ཏུ་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་པོ། སྟོབས་ཆེན་པོ་སྟོབས་ཆགས་པ་མེད་ཅིང་ཚད་མེད་པ་གང་དག་གིས་སྟོན་ཅེ་ན། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་འདི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་བླ་ན་མེད་པས་གནས་དང་། གནས་མ་ཡིན་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏོ། །​འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་དང་པོ་ཡིན་ཏེ། སྟོབས་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁྱུ་མཆོག་གི་གནས་རླབས་པོ་ཆེ་ཞལ་གྱིས་འཆེ་ཞིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ན་འདི་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པའི་ལྷ འམ། མི་སུས་ཀྱང་སྔོན་མ་བསྐོར་བ་ཡང་སྐོར་བར་མཛད་དོ། །​གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པས་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དུ་མ་སྤྱད་པ་དང་། ལས་ཡང་དག་པར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏེ། འདི་ནི་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། །​གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་མ་ལུས་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ཏེ་འདི་ནི་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ། །​གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་སྟོབས་བླ་ན་མེད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-537#UT22084-039-002-537