Degé Kangyur volume 39, F.78.a

རྩོལ་བ་མེད་པའོ། ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡི་གེའི་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཡིན་ལ། ངག་གི་ལས་ཀྱང་ངག་གི་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། གཞན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། བདག་དང་གཞན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་སྟོང་པ་དེ་ནི་དབེན་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་དབེན་པ་དེ་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བའི་སྒོ་ཅན་ཡིན་ནོ། །​སྒོ་གང་དང་གང་གིས་ཆོས་ཀྱི་མིང་སྟོན་པ་དང་། ཡི་གེ་སྟོན་པ་དང་། ཚིག་གི་ལས་སྟོན་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྒོ་མེད་པ་སྟེ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྒོ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཡིན་ནོ། །​སྒོ་གང་དང་གང་དག་གིས་ཆོས་བརྗོད་པར་འགྱུར་བའི་སྒོ་དེ་དང་དེར་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་དག་པར་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །​ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱང་མེད། འདོད་ཆགས་སུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་དེ། ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་གཡོ་བ་མེད་པ། རློམ་པ་མེད་པ། སྤྲོས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ནི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་སྟོན་པའི་ཆོས་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་སྒོར་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། སྒོར་འཇུག་པ་དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་རིག་པའི་མུན་པའི་རབ་རིབ་བསལ་ནས་རིག་པ་དང་འཐུན་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིགས་རྗེས་སུ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཇི་ལྟར་རྗེས་སུ་དྲན་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྣང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ཆོས་ཀྱི་མིག་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་ལ་འཇུག་པ་ཡང་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་ཡི་གེ་རྣམ་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡང་རྟོགས་པར་འགྱུར། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་ཀུན་འཛིན་པར་འགྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་ཡང་ཉེ་བར་འགྱུར། མུ་སྟེགས་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆོས་དང་འཐུན་པས་ཚར་གཅོད་ནུས་པར་འགྱུར། བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱང་ཕམ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་གནས་པར་འགྱུར།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-536#UT22084-039-002-536