Degé Kangyur volume 39, F.75.b

།བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་འདི་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་འདི་དག་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་དང་། སྒོ་དུ་མ་དང་། བསྟན་པ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་དུ་མས་བསྟན་ཏེ། ཐ་སྙད་དུ་བརྗོད་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་རྣམས་ཐ་དད་པ་ཉིད་དམ། གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འདོགས་པར་ནི་མི་མཛད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྟེ། གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བསྟན་དུ་མེད་པའི་ཁོངས་སུ་འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་མ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་རང་བཞིན་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་འདུལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །​ཅི་ཞིག་འདུལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་འདུལ་བར་འགྱུར་རོ། །​མ་རིག་པ་འདུལ་བར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ལྟར་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གདུལ་བར་བྱ་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ཤིན་ཏུ་མི་དམིགས་སོ། །​གང་མི་དམིགས་པ་དེ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་བཞིན་དུ་བཙལ་ན་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། གསོབ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན། །​བྱིས་པ་འདྲིད་པ། སླུ་བར་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་དེ་དག་གང་ལས་སྐྱེ་བའི་གཞི་མེད་ཅིང་མི་རྙེད་པས་དེ་ཉིད་དུ་འབྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་འབྲལ་བ་ཡང་བལྟ་བར་བྱའོ། །​ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བྱ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་མ་སྐྱེས་པ་དེ་ལྟར་བལྟ་སྟེ། འདི་ལྟར་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་དེ་དག་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་གང་ལས་སྐྱེས་པ་དང་གང་གིས་སྐྱེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གསོབ་སྟེ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ། །​འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་མ་རིག་པའི་མུན་པས་མི་ཤེས་པ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-531#UT22084-039-002-531