Degé Kangyur volume 39, F.72.b

།གང་ཞིག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དེ་ལ་ནི་མཐའ་དང་དབུས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གང་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་ཇི་ལྟར་ཐ་སྙད་གདགས་ཏེ། ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཇི་ལྟར་ཡང་ཐ་སྙད་གདགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཐབས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་སྒོ་ངའི་སྦུབས་གཅག་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའོ་ཞེས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་མི་འགལ་བ་རྗོད་པར་མཛད། སྟོན་པར་མཛད་དེ། གང་ཞིག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་བྱས་པ་དེ་ལ་ནི་མཐའ་དང་དབུས་སུ་ཐ་སྙད་གདགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་ཐ་སྙད་གདགས་སུ་མེད་པ་དེ་ལ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཐོབ་པ་མེད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཐབས་ཤེས་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀུན་འཛིན་པའི་བློ་ལ་མཁས་པས་དབུ་མའི་ལམ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་ཐ་སྙད་འདོགས་ཀྱང་ཆོས་རྣམས་ཀུན་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡང་མི་དམིགས་ལ་མི་དམིགས་པར་འདོགས་པ་ཡང་མེད་པ་ལ་ལྟོས། འདི་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་འགྲོ་བ་མེད་པ་དང་། འོང་བ་མེད་པ་དེ་ལྟར་རྟོགས་པར་བྱ། ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་འདི་དག་ལ་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་སྐལ་བ་ཆད་པ་ཡང་འགའ་ཡང་མི་སྟོན་ཏོ། །​ཆོས་རྣམས་ལ་ནི་སྐལ་བ་ཆད་པ་མེད་དེ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྐལ་བ་ནི་མ་ཆད། ཀུན་ཏུ་མ་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པ་མེད་པ། གཅིག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ། ཐ་དད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ། དམ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་གང་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་མེད་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་པས་དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་ནི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་ཡང་དག་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །​དབུ་མའི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཡིན་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་གང་དུ་ཡང་འགྲོ་བ་མེད་དོ། །​དེ་ལ་འགྲོ་བ་དང་། འོང་བར་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པས་དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཉམ་པའོ་ཞེས་བསྟན་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-525#UT22084-039-002-525