Degé Kangyur volume 39, F.72.a

ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཁམས་ལ་ཀུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་ནི་ཁམས་ཀྱང་མེད། ཁམས་སུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་དོ། །​གང་དག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཁམས་ལ་ཀུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ཞེས་རྣམ་གྲངས་སུ་རྗོད་པ་དེ་ཡང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡང་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །​གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྗེས་སུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ན་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནོངས་ཕན་ཆད་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་སུས་ཀྱང་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​ངས་སེམས་ཅན་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱད་པ་མ་སྤྱད་པ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནོངས་ཕན་ཆད་ཡོད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནོངས་ཕན་ཆད་མེད་དོ་ཞེས་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་བསྟན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །​གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར་ན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནོངས་ཕན་ཆད་མེད་པར་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པར་གྱུར་ན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནོངས་ཕན་ཆད་མེད་པར་འགྱུར་བས་དེ་ནི་གཉི་གར་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་གང་ཞིག་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད་པ་དེ་ནི་ཤི་ཕན་ཆད་ཡོད་པ་འམ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་སྐྱེ་བ་ཡང་མེད། འགག་པ་ཡང་མེད་པས་དེ་ཡང་ནོངས་ཕན་ཆད་ཡོད་དོ་ཞེའམ། མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མཐའ་མེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་གང་ལ་མཐའ་མེད་པ་དེ་ལ་ནི་དབུས་ཀྱང་མེད་དོ། །​གང་ལ་དབུས་མེད་པ་དེ་ནི་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པར་གྱུར་ན་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་འགལ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་འདི་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་ནི་འགག་པ་འགག་པ་མེད་པས། དེ་ལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་མི་འགལ་བ་མི་རུང་ངོ་། །​གང་ཞིག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དེ་ལ་ནི་མཐའ་དང་དབུས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-524#UT22084-039-002-524