Degé Kangyur volume 39, F.70.b

རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དེ་ནི་སྒོ་དྲི་མ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སེམས་དེ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་རྟག་ཏུ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །​ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་གསུམ་ནི་གློ་བུར་བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་གསོབ་གསོག་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​སེམས་དེ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་འདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་འདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་དེ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་དོ། །​དེའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའོ། །​གང་གིས་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​སེམས་དེ་ནི་ནང་དང་ཕྱི་རོལ་དང་། གཉི་གའི་བར་དུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་ལ་དམིགས་སུ་མེད་དེ། དམིགས་པ་དང་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་ནས་སེམས་སྐྱེ་བ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །​འདི་ལ་སྐྱེ་བ་ཡང་ཡང་དག་པར་མི་སྣང་སྟེ། ཕྱོགས་བཅུར་ཡང་སེམས་ཀྱིས་སེམས་མི་ཤེས་སོ། །​སེམས་ཀྱིས་སེམས་མི་མཐོང་ངོ་། །​སེམས་དང་དམིགས་པ་འདྲེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། དམིགས་པ་ཡང་སེམས་དང་འདྲེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​སེམས་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་དང་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་ལ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱང་སེམས་དང་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སེམས་ཙམ་སྟེ། སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་གང་དག་སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཕན་ཚུན་མི་ཤེས་མི་མཐོང་ན་གང་དག་སེམས་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པ་དེ་དག་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས། དོན་དམ་པར་ནི་སེམས་དེ་གང་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡང་མེད། མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པ་ཡང་མེད་དོ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-521#UT22084-039-002-521