Degé Kangyur volume 39, F.47.a

།བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་ཐབས་ལ་མཁས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོགས་པ་མ་མཆིས་པ་དག་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་འཚལ་བ་རྣམས་དང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་འཚལ་བ་དེ་དག་གི་སླད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བདག་ཡོངས་སུ་ཞུ་བར་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ས་རྗེས་སུ་ཐོབ་པར་འཚལ་བ་དེ་དག་གི་སླད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བདག་ཡོངས་སུ་ཞུ་བར་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ས་གང་ལ་གནས་ནས་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བགྱིད་པ་རྣམས་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དག་རྟོགས་པར་བགྱིད་པ་རྣམས་དང་། ཚེགས་ཆུང་ངུས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱི་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དག་རྟོགས་པར་བགྱིད་པ་རྣམས་དང་། ཡེ་ཤེས་གང་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་སྤང་བ་དང་། དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་སྤེལ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གདུང་རིགས་ཀུན་ཏུ་བསྟེན་པར་བགྱི་བ་དང་། སེམས་ཅན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པ་རྣམས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ལ་སོ་སོར་འགོད་པར་བགྱིད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལྟ་བུ་དག་མངོན་སུམ་དུ་བགྱི་བའི་སླད་དུ་སྒྲུབ་པར་བགྱིད་པ་རྣམས་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་དགའ་བ་དེ་དག་གི་སླད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བདག་ཡོངས་སུ་ཞུ་བར་བགྱིད་དོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་མང་པོ་འདུས་པར་གྱུར་པ་འདི་དག་ལ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དག་བསྟན་པའི་དུས་ནི་འདི་ལགས། ཚོད་ནི་འདི་ལགས་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དག་བཤད་ཅིང་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་བསྟན་པ་དེ་དག་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་དག་ཀྱང་ཇི་ལྟར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ཤ་སྟག་ལགས་ན།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-474#UT22084-039-002-474