Degé Kangyur volume 39, F.63.b

།བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་ན་མྱུར་དུ་ཆོས་རྣམས་ལ་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ཡང་འཐོབ་པར་འགྱུར། སྒོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡང་རྗེས་སུ་འཐོབ་པར་འགྱུར། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཡང་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པར་འགྱུར། བཟོད་པ་ཆེན་པོ་སྣང་བར་བྱ་བ་ལ་ཡང་བརྩོན་པར་འགྱུར། བྱམས་པ་ཆེན་པོ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་འཛིན་པར་འགྱུར། དགོངས་པ་བསྟན་པ་ལ་ཡང་མཁས་པར་འགྱུར། ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱང་ཀུན་ཤེས་པར་འགྱུར། ཚིག་ཚད་མེད་པ་ཡང་ཤེས་པར་འགྱུར། སྔོན་གྱི་གནས་ཀྱང་རྗེས་སུ་དྲན་པར་འགྱུར། ཕན་ཡོན་ཡང་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར་ཡང་ཆོས་འགའ་དང་ཡང་འགལ་བར་མི་བྱེད་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་རྩོད་པ་མེད་པའི་ལས་ལ་ཡང་འཛུད་པར་འགྱུར། ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང་འཐུན་པས་ཚར་གཅོད་པར་ཡང་འགྱུར། སེམས་ཅན་རྣམས་མུན་པ་ལས་རབ་ཏུ་ཐར་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་སྟོན་པར་ཡང་འགྱུར། ཕྱོགས་བཅུ་དག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་རྗོད་པར་ཡང་འགྱུར། ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་གཏོང་བར་ཡང་འགྱུར། ཆོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྦྱིན་བདག་ཏུ་ཡང་འགྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་ལ་རྣམ་པར་སྤྱོད་ཅིང་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །​སྨོན་ལམ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཀུན་ཏུ་འཛིན་ཅིང་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཐབས་ལ་མཁས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡང་ལྷག་པར་རྟོགས་ཤིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡང་ཡང་དག་པར་སྐུལ་བར་འགྱུར་རོ། །​སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་ཕྱི་མའི་མཐའི་རྒྱུ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་ཅིང་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་མཁས་པ་ངེས་པར་སྟོན་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པར་བྱ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པས་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པས་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པ་ནི་དགོངས་པའི་རྣམ་གྲངས་སྟོན་པ་ལ་ཡང་མཁས་པར་འགྱུར། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-507#UT22084-039-002-507