Degé Kangyur volume 39, F.61.b

བ་ཧ་བ་བི་ཤོ་དྷ་ནི། བི་དྱཱ་ཨ་ནུ་ག་ཏི། བི་དྱཱ་ཨ་ནུ་སན་དྷི། པ་རི་ཤོ་དྷ་ནི། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་བསྟན་པ་འདི་དག་ནི་གཟུངས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་མཐའ་ཡས་པ་རྗེས་སུ་དྲན་པར་འགྱུར། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར། མི་སླུ་བའི་ས་ལ་གནས་ཤིང་དོན་དང་ཚིག་གི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྗེས་སུ་རྟོག་པར་འགྱུར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་ཡང་རྟོགས་པར་འགྱུར། ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གཟུངས་ཀྱི་ཚུལ་ཐབས་མཁས་པ་ལྷག་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྗེས་སུ་རྟོགས་ནས་ཀྱང་ཚུལ་དང་འཐུན་པའི་དགོངས་པ་ལ་མཁས་པའི་ཚུལ་ཀུན་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་གཟུངས་ཀྱི་ཚུལ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཀུན་ཤེས་པ་ལ་མཁས་པ་བསྟན་པར་བྱའོ། །​ཇི་ལྟར་ཀུན་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་མིག་ནི་གཟུགས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། རྣ་བ་ནི་སྒྲ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན། སྣ་ནི་དྲི་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན། ལྕེ་ནི་རོ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན། ལུས་ནི་རེག་བྱ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན། ཡིད་ནི་ཆོས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་ནང་གི་ཆོས་དྲུག་པོ་དག་ཕྱིའི་ཆོས་རྣམས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བ་ན་དེ་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པར་བྱེད། སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད། དེ་ལ་ཟད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། འགོག་པར་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་ཆགས་པ་མེད་པ། །​དྲན་པ་ལ་མཁས་པ། རྫབ་རྫུབ་མ་ཡིན་པས་ནང་གི་མིག་གི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པར་བྱེད་དེ། མིག་ལ་བདག་གམ། བདག་མེད་པར་ཉེ་བར་རྟོགས་པར་ནི་མི་བྱེད་དོ། །​དེ་མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་མཁས་པ་ལ་གནས་ཏེ། གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་རྗེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བར་བྱེད་ཅིང་ཕྱི་དང་ནང་གི་ཆོས་དེ་ལས་གཞན་པ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བར་འགྱུར་བ་དག་དང་བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་ལྡོག་པར་རྗེས་སུ་ལྟ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-503#UT22084-039-002-503