Degé Kangyur volume 39, F.61.a

།གང་དག་དེ་ལྟར་གནས་པ་དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐེག་པ་པའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་སྤྱོད་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ལ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་དག་དེ་ལྟ་བུར་ཞུགས་པ་དེ་དག་ནི་གཟུངས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་ལ་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའི་ཚིག་གང་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གཟུངས་སོ་སོར་ཐོབ་ནས་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་མཐའ་ཡས་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ནས་རྩོད་པ་མེད་པའི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཆོས་རྒྱས་པར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའི་ཚིག་བསྟན་པར་བྱའོ། །​གཟུངས་ཀྱི་སྒོའི་ཚིག་དེ་དག་ཀྱང་གང་ཞེ་ན། །​སྱཱད་ཡ་ཐེ་དན། ཛ་ཡེ། བི་ཛ་ཡེ། ཨུ་ཀེ། ཨུ་ཀ་བ་ཏི། ཨཱ་ལོ་ཀེ། ཨ་ལོ་ཀ་བ་ཏི། པྲ་བྷེ། པྲ་བྷ་བ་ཏི། ནིར་དར་ཤ་ནེ། ནིར་དར་ཤ་ན་བ་ཏི། ཨརྠེ། ཨརྠ་བ་ཏི། ཤོ་དྷ་ནི། ཤོ་དྷ་ན་བ་ཏི། པ་རི་ཤོ་དྷ་ནེ། ཀྲི་ཡེ། བི་ཀྲི་ཡ་བ་ཏི། ཨུད་ཏ་ར་ཎི། ས་ར་ཎི། མ་ཧཱ་བི་ཛ་ཡེ། མ་ཧཱ་བི་ཛ་ཡབ་ཏི། ཨ་ནུ་སན་དྷི། ཨ་པྲ་ཏི་སན་དྷི། ཡུ་ག་པ་ཏི་ནད་དྷ། སིད་དྷི། སིད་དྷཱར་ཐ་བ་ཏི། མ་ཏི། མ་ཏེ་པྲ་བྷེ། ཨུད་ཏ་རེ་ཨུད་ཏ་ར་བ་ཏི། བི་ཙ་རེ། བི་ཙ་ར། ཨ་ནུ་སན་དྷི། ས་རེ། སར་བ་ཏི། སར་ཨ་ནུ་ག་ཏེ། ས་མེ་སམཱ་ར་བྷ་བི་ག་ཏེ། ག་ཏེ། ཨ་ནི་ག་ཏེ། ཨ་པྲ་ཏི་ནི་བར་ཏེ། བི་ཤེ་ཥེ། བི་ཤེ་ཥ་བ་ཏི། ཨ་བ་ཧི་ནི། ནི་བཧི་ནི། པྲ་བ་ཧི་ནི། ཨུ་ཧ་ཨུད་ཏ་ར་ཎེ། མཱ་ལ་བ་ན་ཡེ། ཨ་ཤེ་ཥྭེ། ཨ་ནུ་པ་ཤེ་ཥེ། ཨ་ནུ་ག་མེ། ཨ་པྲ་ཏི་ག་མེ། ཨ་ག་ཏེ། ཨ་ན་ག་ཏེ། ག་ཏི་བི་ཤོ་དྷ་ནི། པ་རི་ཤོ་དྷ་ནི། ཀཾ་ཀྵ་ཙྪེ་ད་ནི། ཡ་ཏེ་མ་ཏི་བྲ་ཏི་ཏེ། མ་ཏི་པི་ཤོ་དྷ་ནི། ས་མན་ཏ་ཨ་ནུ་ག་ཏེ། ས་མན་ཏ་པ་རི་བཱ་རེ། ས་མན་ཏ་བི་ཤོ་དྷ་ནི། ཨ་ནུ་པྲ་གྲི་ཧི། ཨ་ནུ་པྲ་གྲི་ཧི་ཏེ། ཧི་ནཱར་ཐེ། ཨརྠ་པིཤུད་དྷི། པ་ར་མེ། ཧེ་ཏུ་ནི་དྭི་སན་ནེ། པྲ་ཏཱི་ཏེ། པྲ་ཏྲཱི་ཏ་བ་ཏི། བི་ནིཤྩ་ཡེ། བི་ནིཤྩ་ཡ་ཨ་ནུ་ག་ཏེ། ཨ་ནན་ཏཱར་ཐེ། ཨ་ནན་ཏ་བི་གྲ་ཧི། མ་ད་བི་ཤུད་དྷི། ཨ་ནུ་གྲ་ཧེ། ཨ་གྲ་ཧ་བི་ཤོ་དྷ་ནི། ཨ་དྷྱད་མ་བི་ག་ཏེ། བ་ཧ་བ་བི་ཤོ་དྷ་ནི།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-502#UT22084-039-002-502