Degé Kangyur volume 39, F.60.a

རྣམ་པར་མ་མཁྱེན་ཏོ། །​ཆོས་དང་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མ་དམིགས་ཏེ། གང་མི་དམིགས་པ་དེ་ལ་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་ཆོས་མི་དམིགས་སོ་སྙམ་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་མི་མཛད་དོ། །​དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སམ། ཆོས་མ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱང་མི་འཇུག་ཅིང་ཀུན་ཏུ་མི་སྤྱོད་ལ་འདུ་ཤེས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ་། །​དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་ཤིང་མི་གནས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་རྣམ་པར་ཕྱེ་མོད་ཀྱི། སུས་ཀྱང་མཁྱེན་པ་ཡང་མེད། རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ཡང་མེད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས། དོན་དམ་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་འདི་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚིག །​མེད་པའི་ཚིག །​རྣམ་པར་དག་པའི་ཚིག་ཡིན་ཏེ། །​འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པ་ཤེས་པའི་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །​གང་གིས་སྒོ་མཐའ་ཡས་པའི་ཚུལ་དང་། གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པ་ནི་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་རྟོགས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མ་རྟོགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཚིག་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་ཏུ་གྱུར་པ་མེད་དེ། ཚིག་མེད་པ་ལ་འཇུག་པས་ཚིག་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །ཚིག་ཐམས་ཅད་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚིག་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཚིག་དེ་ནི་ནོར་བའི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །​གང་ནོར་བའི་ཚིག་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །​ཚིག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སླུ་བའི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །​གང་སླུ་བའི་ཚིག་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་གོ །གང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐར་ཐུག་པའི་ཚིག་གོ །​གང་མཐར་ཐུག་པའི་ཚིག་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཟད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་འགོག་པའི་ཚིག་གོ །​གང་ཟད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། འགོག་པའི་ཚིག་ཡིན་པ་དེ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚིག་སྟེ། ཚིག་མེད་པའི་ཚིག །​ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་མེད་པའི་ཚིག །​གདགས་པ་མེད་པའི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཚིག་གཅིག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བའི་ནང་དུ་ཡང་དག་པར་མི་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཚིག་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚིག་སྟེ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་ནི་ཚིག་འགའ་ཡང་མེད་དོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-500#UT22084-039-002-500