Degé Kangyur volume 39, F.57.a

ཧ་ཞེས་བྱ་བའི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་སྨོས་ཤིང་འདྲིས་པར་བྱེད་ན་དེ་ལས་ལྷག་པར་གདགས་པའི་ཡི་གེ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལྟར། འདུ་བྱེད་དུ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གང་གཉིས་སུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་དེ་ལ་ནི་ཡང་དག་པར་ན་ཡི་གེར་གདགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་ཅིང་རང་བཞིན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​གང་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ་དེ་ལ་ནི་འདུ་བྱེད་དུ་གདགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཡི་གེའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཉེ་བར་གནས་པ་དེ་ནི་ཡི་གེ་མངོན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཨ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པས་ཀུན་ནས་བསླང་བ་ནི་ཅི་ཡང་མེད་དེ། དེ་ལྟར་འདུས་བྱས་སུ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་མེད་པར་འཇུག་པར་བལྟ་བར་བྱ་ཞིང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་སྤང་བར་ཡང་བྱའོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་འདི་ནི་གཟུངས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་མཁས་པའི་སྒོ་ཡིན། ཀུན་ནས་འཛིན་པའི་སྒོ་ཡིན། ཆོས་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་སྒོ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བསླབ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀུན་ནས་རྨོངས་པ་མེད་པའི་བྱ་བ་ལ་མངོན་པར་འཕགས་པར་ཡང་འགྱུར། སེམས་ཅན་རྣམས་ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་པ་མེད་པར་བྱེད་པར་ཡང་འགྱུར་ཞིང་དེ་དག་འདུ་ཤེས་སུ་གྱུར་བའི་སེམས་ཉེ་བར་བླངས་ནས་གནས་པར་ཡང་མི་འགྱུར། འདུ་ཤེས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་རྣམ་པར་སྤངས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་ཕྱིར་སྐྱེ་བར་ཡང་འགྱུར། ཆོས་བླ་ན་མེད་པ་ཤེས་པ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་མཁས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བློས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཀུན་ཏུ་གཏོང་བར་ཡང་འགྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་རྗེས་སུ་དྲན་པར་ཡང་འགྱུར། ཆོས་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བློས་རྟོགས་པའི་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་མཁས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་པ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། སྒྲ་དང་ཡང་དག་པར་འགྲོ་བ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-494#UT22084-039-002-494