Degé Kangyur volume 39, F.56.b

དབང་པོ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་དབྱིབས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་ལྟར་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་དུ་ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་འགྲོ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །​དེ་ལ་ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་ཨ་ཞེས་བྱ་བ་གསལ་བ་ཉེ་བར་གནས་པ་ནི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། ཧ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ལ་ཡི་གེ་གཞན་དག་ནི་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོར་འཇུག་པ་བསྟན་ཅིང་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །​འདུས་བྱས་སུ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཇིག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཉེ་བར་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ། །​དཔེར་ན་ཡི་གེ་ཁ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡང་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་ཉེ་བར་སྦྱར་ནས་ཡིག་འབྲུ་བསླབ་པའི་མཐར་ཕྱིན་ནས་དོར་བ་ལྟར་སྲིད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཉེ་བར་གནས་པའི་འདུ་བྱེད་དུ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པའི་སྒོ་ནས་ཟད་པ་ཉིད་དུ་སྟོན་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །​དཔེར་ན་ལྡན་པ་ནི་འགོག་པ་དང་། རྣམ་པར་སྟེན་པ་ལྟར་སྲིད་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞིང་སྲིད་པར་གཏོགས་པ་དང་ལྡན་པ་གཉིས་ཉེ་བར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་དང་འདྲའོ། །​དེ་ལ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའི་ལྡན་པ་གཉིས་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་ནས་མཐར་གྱིས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པའི་སྒོ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བར་བྱ་སྟེ། འདི་ནི་སྐྱེ་བ་དང་། འཇིག་པ་སྟོན་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོར་འཇུག་ཅིང་གཟུངས་ཀྱི་སྒོར་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟོན་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་རྣམས་ལས་ཡི་གེ་དང་པོ་སྨོས་ནས་རིམ་གྱིས་ཌྷ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཧ་ཞེས་བྱ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་ཆུབ་པར་སྨོས་ཏེ་བཤད་པ་དང་། སྒྲས་ཡང་དག་པར་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་ཞིང་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཆོས་དང་འཐུན་པར་འཇུག་པའི་ཡང་དག་པར་འགྲོ་བ་ཡང་བསམ་པར་བྱའོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་ལ་དཔེར་ན་ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་རྣམས་རྣམ་པར་བརྟགས་ན་ཡི་གེ་ཨ་ཞེས་བྱ་བ་དང་པོར་སྨོས་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱང་རྣམ་པར་བརྟགས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་རིམ་པར་ཌྷ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཧ་ཞེས་བྱ་བའི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་སྨོས་ཤིང་འདྲིས་པར་བྱེད་ན་དེ་ལས་ལྷག་པར་གདགས་པའི་ཡི་གེ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལྟར།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-493#UT22084-039-002-493