Degé Kangyur volume 39, F.46.a

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚད་མ་མཆིས་པ་དང་། དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་རྣམས་ཀྱི་སླད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བདག་ཕྱོགས་འགའ་ཞིག་ཡོངས་སུ་ཞུའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། དོན་མཐའ་ཡས་པ་ཤེས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་བརྩམས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་དག་གི་སླད་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བདག་ཡོངས་སུ་ཞུའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། སེམས་དཔེ་མ་མཆིས་པ་རྣམས་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པར་ཤེས་པའི་དོན་ལ་སེམས་པ་རྣམས་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་པ་ཆེན་པོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་རྣམས་དང་། དོན་ཚད་མ་མཆིས་པ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྗེས་སུ་ཐོབ་པར་འཚལ་བ་རྣམས་དང་། སེང་གེའི་ཁྲི་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འཚལ་བ་རྣམས་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སེང་གེའི་ཁྲི་གདན་ལ་མངོན་པར་མཆིས་པ་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་གནོན་པ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་བརྩམས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ངེས་པའི་ཚིག་སྣ་ཚོགས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བརྩམས་པའི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་བགོས་པ་དེ་དག་གི་སླད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བདག་ཡོངས་སུ་ཞུ་བར་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་གང་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་བགྱིད་པར་འཚལ་བ་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཕྱུག་གིས་དབང་སྒྱུར་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་འཚལ་བ་རྣམས་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་ཐོགས་པ་མ་མཆིས་པའི་མི་འཇིགས་པའི་ཤེས་པ་རྗེས་སུ་ཐོབ་པར་འཚལ་བ་རྣམས་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-472#UT22084-039-002-472