Degé Kangyur volume 39, F.54.b

གཟུགས་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་དེ་དག་ནི་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ལས་ཡང་དག་པར་བགྲོ་བ་བཀྲི་བའི་ཚིག་གིས་བསྟན་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསྟན་དུ་མེད་པ། འོང་བ་མེད་པ། འགྲོ་བ་མེད་པ། ཡི་གེ་མེད་པ། ཡི་གེ་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་ཤིང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བརྫུན་པ། མངོན་པར་མ་གྲུབ་པ་སྟེ་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཡོངས་སུ་བརྟག་ཅིང་བརྗོད་པ་རྣམ་པ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པའོ། །​ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྒོ་མེད་པའི་སྒོ་ཡིན་པས་ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོ་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཅིང་ཉེ་བར་ཉོན་མ་མོངས་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་ཤིན་ཏུ་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་མངོན་པར་གྲུབ་པ་མེད་དེ། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་སྐྱེ་བའམ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་ཕྱིར་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བསྟན་ཅིང་བཤད་དེ། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལྟར་འདི་དག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དང་། གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་དང་། ཆོས་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་སྒོ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་རྣམ་པའོ་ཞེས་བརྗོད་པ་སྟེ། རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པ་མེད་པས་ན། རྣམ་པ་ནི་བྱེད་པ་མེད་པ། རྣམ་པར་བྱེད་པ་མེད་པ། རྗེས་སུ་ཆགས་པ་མེད་པ། ཁོང་ཁྲོ་བ་མེད་པའོ། །​དེའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནི་སྒོ་མེད་པར་བསྟན་པ་སྟེ། སྒོ་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ནི་རྣམ་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་སྒོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་པས་ན་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་དུ་བསྟན་ཏོ། །​དེ་ལྟར་ནམ་རིག་པ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་དོན་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་སྒོ་འདི་ནི་གཟུངས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་སྒོ་སྒོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་སྒོ་ལྟ་བུར་རྟོགས་ཤིང་ནམ་མཁའི་སྒོ་ལྟར་སྣང་བ་མེད་པར་གྱུར་པའོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-489#UT22084-039-002-489