Degé Kangyur volume 39, F.53.a

ལམ་ལ་གནས་པ་དང་། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དུས་ལས་འདས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་མེད་ཅིང་ཁོང་ཁྲོ་བ་མེད་པས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་བླང་བ་མེད་པ་དང་དོར་བ་མེད་པར་རྟོགས་སོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གང་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་དབེན་པས་ན་ཆོས་རྣམས་ལ་བྱེད་པ་པོ་ནི་འགའ་ཡང་དམིགས་སུ་མེད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་མེད་པ་དང་ལྡན་པས་ན་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་ཡང་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་བྱ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་རྣམ་པར་སྤང་བ་ཡང་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱ། སྤྲོས་པར་མི་བྱའོ། །​རྐྱེན་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་གང་དག་རྐྱེན་གྱིས་སྐྱེད་དེ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་དེ་དག་ནི་གཅིག་གིས་གཅིག་སྟོང་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་དག་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་དབེན་པས་ན་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱང་རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན། རྒྱུ་ཡང་རྐྱེན་རྣམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཕན་ཚུན་གཡོ་བ་མེད་ཅིང་སྤྱོད་པ་མེད་པས་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སེམས་པར་བྱེད་དེ། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གཞི་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འདི་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །​སྒོ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཆོས་སྣང་བའི་གཞིར་གྱུར་པ་ནི་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ཉིད་ཀྱང་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་སྣང་བ་ཡང་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​སྣང་བས་སྙེམས་པ་མེད་ཅིང་འཇུག་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​གཞུང་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ། ཆགས་པ་མེད་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མིང་དང་མཚན་མའི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་བརྗོད་པ་སྟེ། དེ་ལ་མཚན་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་གཟུགས་སུ་བཏགས་པའོ། །​མིང་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕུང་པོ་བཞི་ལ་གཟུགས་མེད་པར་བཏགས་པ་སྟེ་དེ་ལ་མིང་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་བཏགས་པའོ། །​མཚན་མ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་བདག་ནི་གཟུགས་ཡིན་ནོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-486#UT22084-039-002-486