Degé Kangyur volume 39, F.99.a

།ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་མང་པོའི་མཛོད་འདི་ཀུན་ཟུང་ཤིག །​ཀུན་དགའ་བོ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འདི་བསྟན་པས། འཁོར་འདིའི་ནང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་དེས་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་པ་ཡང་མངོན་དུ་གྱུར། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ཡང་ཉེ་བར་གྱུར། སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱུན་ཇི་ལྟ་བུ་འདོད་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཟབ་མོ་མཚན་མ་མེད་པ་དག །​མིང་དང་མཚན་མར་བརྗོད་པས་སྟོན་པར་མཛད་པ་ལ་ལྟོས། ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྗོད་ཅིང་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པར་སྦྱོང་བར་མཛད་ཀྱང་འདི་ལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་སྟོན་པ་མེད་དེ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡང་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཚད་མེད་པ་ཡང་དག་པར་བརྩོན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འདི་བསྟན་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཀྱང་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྟོགས་པའི་བཟོད་པ་སྐྱེས་ལ། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་གང་དག་འདི་ལ་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ། ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་དག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ཞིང་སྤོབས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཟུངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བསྟན་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འདི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་ཕྱིར་འོད་ཟེར་དག་བཀྱེ་སྟེ། འོད་ཟེར་དེས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་སྣང་བས་ཁྱབ་པར་བྱས་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཟུངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བསྟན་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལེའུ་འདི་ཐོས་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཐོས་ནས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་གྱུར་ཏོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-578#UT22084-039-002-578