Emergence from Sampuṭa

Kangyur volume 79, folio 78a

དེ་མཉམ་པར་གཞག་པ་དང་ལྡན་པས་ཚིག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞིང་། གང་གི་ཚིག་གིས་ཡང་དག་པའི་འཕགས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ངག་ཅེས་གསུངས་སོ། །གང་ཞིག་ལས་ནག་པོ་དང་ནག་པོའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དེའི་ལས་མངོན་པར་འདུ་མི་བྱེད་པ་དང་། གང་ཞིག་ལས་དཀར་བ་དང་དཀར་པོའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དེའི་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་། གང་ཞིག་ལས་དཀར་པོ་དང་། ནག་པོའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དེའི་ལས་མངོན་པར་འདུ་མི་བྱེད་པ་དང་། གང་ཞིག་ལས་དཀར་པོ་དང་། ནག་པོ་དང་། དཀར་པོའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་། ནག་པོ་ཟད་པའི་བསམ་པས་གནས་པ་དེའི་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དེ། དམ་པའི་ལས་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་ནི་ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་སྟེ། འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐར་གསུངས་སོ། །གང་གི་ཚེ་འཕགས་པ་ལྟ་བུར་དུལ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པའི་ཆས་ཞུམ་ཞིང་དུལ་བ་དང་། ཁ་གསག་མེད་པ་དང་། མང་དུ་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཏམ་ལ་མི་དགའ་བ་དང་། རང་གི་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་དང་ལྡན་པ་དང་། བདག་གི་རྙེད་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པས་བདག་ཆོག་པར་འཛིན་པ་དང་། འཕགས་པའི་བཀའི་གནག་བས་འཚོ་བ་སྟེ། འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བར་གསུངས་སོ། །རྩོལ་བ་ནི་གང་ཞིག་བརྫུན་དང་། འཕགས་པས་མ་གནང་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་དང་། ཉོན་མོངས་པ་རྗེས་སུ་བསྟེན་པར་མི་འདོད་པ་ནི་རྩོལ་བ་སྟེ། རྩོལ་བ་གང་ཞིག་ཡང་དག་པའི་འཕགས་པའི་ལམ་གྱི་བདེན་པར་འཇུག་ཅིང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྲོ་བ་དང་། སོ་སོའི་གནས་སུ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་རྩོལ་བར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་སྟེ། འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བར་གསུངས་སོ། །གང་ལ་ཉེ་བར་གནས་པ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་མི་གཡོ་བ་དང་། ལུས་དྲང་པོས་ཀྱོག་པོ་མ་ཡིན་པ་དང་། འཁོར་བའི་སྐྱོན་སྣ་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་དབང་དུ་བྱེད་པ་སྟོན་ཅིང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གནས་འདོད་པའི་དྲན་པ་ནི་མི་བརྗེད་པ་སྟེ། འདི་ནི་འཕགས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་སྦྱོར་བའོ། །འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་དྲན་པར་གསུངས་སོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh381.html#source-link-10